Gia Hào – Học viên khoá TOEIC INTENSIVE.

Gia Hào - Học viên khoá TOEIC INTENSIVE.

🎯Chọn Anhle English – Chọn điểm TOEIC xịn xò.
Bạn Gia Hào | Học viên khoá TOEIC INTENSIVE.
——-
Chúc mừng bạn Gia Hào đã hoàn thành bài thi TOIEC trong tháng vừa qua với điểm số 920 TOEIC (Listening: 495 / Reading: 425)
——-
Anhle English || TOEIC – IELTS – TALK
——–
☎️Hotline: 0967.403.648
📌Hệ thống cơ sở:
📍5 Quách Văn Tuấn, Quận Tân Bình.
📍4/6 Tú Xương, Thủ Đức.
📍26 Đường số 2, phường Tân Phú, Quận 7.
📍 239 Trần Phú, Quận 5.
——–
alk ss="ux-ănundapt-da.1725.htmlc>GIAO TIẾP GENERALcol smli> x2ldiv> ng, Phưng, Phư-typer ustom ng, Phư-object- ustom ng, Phư-942/gsố 2, P alk ss="ux-advance-11725.htmlc>GIAO TIẾP > <> col smli> x2ldiv> ng, Phưng, Phư-typerpt-m_typeng, Phư-object- ng, Phư-c 063/gsố 2, P IE> x2ldiv> ng, Phưng, Phư-typerpt-m_typeng, Phư-object- ng, Phư-c 062/gsố 2, P >
Lịch eu-k gi ng, Phưng, Phư-typerpt-m_typeng, Phư-object- ng, Phư-c 070/gsố 2, P
Re96-0 &#vie;xt"> Tíchcol smli> ng, Phưng, Phư-typer ustom ng, Phư-object- ustom ng, Phư-17558/gsố 2, P/cuassn" ass="/ss="ct> col smli> ng, Phưng, Phư-typerpt-m_typeng, Phư-object- ng, Phư-has-childrenng, Phư-c5065/gsố 2, P ng, Phưng, Phư-typertaxonomy ng, Phư-object- xt"gory ng, Phư-14872/gsố 2, P <>Tài10/ệu="#" ccol smli> x2ldiv> ng, Phưng, Phư-typertaxonomy ng, Phư-object- xt"gory ng, Phư-14873/gsố 2, P < <>Vw, o Bài1Gi x2ldiv> ng, Phưng, Phư-typertaxonomy ng, Phư-object- xt"gory ng, Phư-14874/gsố 2, P <>="coxt"i="#" ccol smli> x2ldiv> ng, Phưng, Phư-typertaxonomy ng, Phư-object- xt"gory ng, Phư-17557/gsố 2, P Tài1l/ệu= col smli> htmlgheader-socialolor: rml-0_tex2.png 600w, hocialolor: r"noopeolor: stagố 2, P
htmlg ustom html_topba"_55, 255HCM r n-hen_teHiệp Ph avh264 0. 2, P/r n-hen/ssTư v id=">coloul> oeic.com/wp-co <92-0googletagman r o #te H fb-roo255H/wp-c o #te!-- agrr1Plugnstchat code --> #te H fb- ustomer-chatnev> fb- ustomerchatn> #te/wp-c o #tescript< ofuner;"> initFB(){ hxt-3 #vartchatbox = docu-0.1.-meEle-0.1ById('fb- ustomer-chat'); hxt-3 #chatbox.setAttrik fe(" _id", "110809007208455"); hxt-3 #chatbox.setAttrik fe("attrik fx-me, "biz_inbox"); h hxt-3 #window.fbAsyncInit = funer;">() { hxt-3 # FB.init({ hxt-3 # xfbmlgggggggggggg: true, hxt-3 # 64zM43.gggggggggg: 'v60.8' hxt-3 # }); hxt-3 #}; hxt-3 #(funer;">(d, s, ) { hxt-3 # vartjs,fjs = d.-meEle-0.1sByTagName(s)[0]; hxt-3 # if (d.-meEle-0.1ById( ))lefturn; hxt-3 # js = d.crext"Ele-0.1(s); js.id = id; hxt-3 # js.901 = ' nuts. 3-0.298c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.96-0.66 0.3964694-1436.6/gs.396cfil mecurrentCxem]ux-menu-lst0/u-0.882.6 380..907-8--8-3..1" x-1.437-0.3-8741 05s019h488-1ss="1-80.785.4-17-1s3437-3svg 6.> nut -0.296l-{fil rần}.fcnorzalo-96-tri-nut{posir;">:fixed;031540998px;55, 2:38[Clz-index:999}.fcnorzalo-n < nut,c-0.fcnorzalo-mess{03x-shadow:5 1px 6px rgba(0,0,0,.06),0uậ232px rgba(0,0,0,.16)}.fcnorzalo-n < nut{izes=:5/wp Phú, Q5/wp 2" > div cla239 Trần vào đ:#0068n order-radiusQ5/%;posir;">:ex ak fl}.fcnorzalo-n < nut::af cl,.fcnorzalo-n < nut::bef_bl{on-box-:"";posir;">:Quách V order:1px ácid #0068n vào đ:#0068n80lz-index:-1;de> :-28[Cl55, 2:-28[Cly-tn-28[Cl0315409-28[Cl03rder-radiusQ5/%;animapt-d:zoom-0.9s lineartinfinitl}.fcnorzalo-n < nut::af cl{animapt-d-de"Iy:.4s}.fcnorzalo-b < nut,.fcnorzalo-b < nut i{transir;">:Qll 1s}.fcnorzalo-b < nut{posir;">:Quách V 2" > div claizes=:6/%;Phú, Q6/%;de> :18[Cl03154091ận(255,Phú, Q78[Clfn-b-size:25[Clopacity:1}.fcnorzalo-b < nut i{animapt-d:lucidgenzalo 1s lineartinfinitl}.fcnorzalo-n < nut:ho64z .fcnorzalo-b < nut,.fcnorzalo- 2" {opacity:0}.fcnorzalo-n < nut:ho64z i{transf_bm:scale(.5);transir;">:Qll .5s ease-in}.fcnorzalo- 2" a{ 2" decorapt-d:none;239 Trần}.fcnorzalo- 2" {posir;">:Quách V -tn6wp 2" transf_bm:u(maxcasplfn-b-size:1ậnfn-b-whú, Q780;transf_bm:scaleX(-1);transir;">:Qll .5sn(255,Phú, Q1.5}.fcnorzalo-n < nut:ho64z .fcnorzalo- 2" {transf_bm:scaleX(1)lopacity:1}c-0.fcnorzalo-mess{posir;">:fixed;031540929[Cl55, 2:58[Clz-index:99 vào đ:#n HCM .2890nfn-b-whú, Q780;fn-b-size:15px}.fcnorzalo-mess span{239 Tr0068n!important} span#fcnorzalo-tracki"i{fn-b-family:Ro031on(255,Phú, Q1.5}.fcnorzalo- 2" {fn-b-family:Ro031o} xt-alignescript< if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackB cly|IEMgo-an|Omaxaor:#i/i.test(navigator.userAgent) ) {docu-0.1.-meEle-0.1ById( 264 zalos). 2, P { hxt-3 # if(window.scrollY > 400){ hxt-3 # initFB(); hxt-3 # } }); hif(docu-0.1.querySelector(".0w, ba"-wra(max") != efined){ hxt-3let -w, 1 = docu-0.1.querySelector("# 255,_widget-3"); hxt-3let -w, 2 = docu-0.1.querySelector("# 255,_widget-4"); hxt-3let n Tu= docu-0.1.querySelector("#n Tu5); hxt-3let izes=Sw, 2 = -w, 2.-meBđi"iCli0.1Rect().izes=; hxt-3let 96-0Hhú, = window.="nooHhú, ; o #tedocu-0.1.CM Ev0.10/6_tem"("scroll",()=>{ hxt-3 # if(window.="nooWzes= < div ){ hxt-3 # lefturn; hxt-3 # } hxt-3 # if(-w, 1.-meBđi"iCli0.1Rect().031540 < 200){ hxt-3 # if(n Tu.-meBđi"iCli0.1Rect(). -t < 771){ hxt-3 # -w, 2.ip" titHosir;">:fixed;izes=:"+ izes=Sw, 2 +"[Cly-tnauto 0315409" + (96-0Hhú, - n Tu.-meBđi"iCli0.1Rect(). -t) + "[Cl"; hxt-3 # }else{ hxt-3 # -w, 2.ip" titHosir;">:fixed;izes=:"+izes=Sw, 2+"[Cly-tn13ận ; hxt-3 # } hxt-3 # } hxt-3 # else{ hxt-3 # -w, 2.ip" t = ""; hxt-3 # } hxt-3}) h} /script<_r" > pate"7781ux-menu-lpat pateo64z"Iy patethe-0e"7773 patethe-0elú, box popmakeeo64z"Iy patec-202-totclose auto_-ite c-202_-iteflr norpopmake="{"id":"7781,"slug":"dn" -ss="u-van","the-0_id":"7773,"cookies":[{"ev0.1":"on_popup_-ite","setti"is":{"name":"pate"7781","key":"","sesM43.":true,"p6l-":true,"time":"1 mn-b-"}}],"t55,gers":[{"type":"auto_-ite","setti"is":{"cookie_name":["pate"7781"],"de"Iy":"5000"}},{"type":"c-202_-ite","setti"is":{"2" ra_selectors":"","cookie_name":null}}],"ogo-an_disabled":null,"tablet_disabled":null,"meta":{"dis="Iy":{"get="able":false,"o64z"Iy_disabled":false,"scrollable_on-box-":false,"disable_reHosir;">":false,"size":"auto","respo-inne_min_izes=":"0%","respo-inne_min_izes=_unit":false,"respo-inne_max_izes=":"0px%","respo-inne_max_izes=_unit":false," ustom_izes=":"640","custom_izes=_unit":false," ustom_Phú, ":"380","custom_Phú, _unit":false," ustom_Phú, _auto":false,"255ar;">":" iv cl","Hosir;">_from_t55,ger":false,"Hosir;">_y-t":"0px","Hosir;">_de> ":"0","Hosir;">_031540":"0","Hosir;">_rú, ":"0","Hosir;">_fixed":false,"animapt-d_type":"fade","animapt-d_speed":"350","animapt-d_orúi>":" iv cl y-t","o64z"Iy_zindex":false,"zindex":"0999999999"}," lose":{" 2" ":"","k flex_de"Iy":"0","o64z"Iy_c-202":"0","esc_press":"0","f4_press":false}," l202_-ite":[]}}" rolds/dialogfl titlmodal="false"ux-menu enerrer" > popmakee"7781ux-menu-lpat- Minh, Vipopmake the-0e"7773.gl/meferreeferree " target="_blank"pat- Miniv popmakee Miniv s="ubindex"(0/n cla titlatomic="true-0.39neul>loul>m/wp-co="nre96-0siv>s-haoss="-96-n- classpan cdion-inne.html#wpcf7-f284-o1uxmetho postnev> wpcf7-f_bm initxt title="Followbm liêno m"f valir nemenuvalir neflr norgettus="initx5,2.pngploads/dis="Iy: none;.pat- Miniv .popmakee Miniv { order: dashed 2px white; le-toeic": 15[Cl}@__tex hcreen and (max-izes=: 567px){/wpcf7-f284-o1{239 Trwhite;max-izes=:0px%l}}sm-align: olor)" hr/meferreefecla div claree order-radiusQ 18[Clhxt-3 s="icoty-t: 2remlhxt- dis="Iy: gb(255, 255,;reepurs0pxpoiv clare} sm-align:($){hxt-3 # vartoffse = 6; hxt-3 # $('.btn-" stmore'). l202(funer;">(ev0.1) {ree or: old.log(" l202 More");ree let limit = 4;ree let regex = / xt"gory-(\d+)/ree let xtID = parseInt(regex.exec(docu-0.1.body.-menuName)[1]) || null;ree let r no = {ree aer;">:"" stmore",ree offse :offse ,ree limit:limitree };ree if( xtID != null){ree r no. xtID = xtID;ree }hxt-3 # $.ajax({ hxt-3 # type: postn, hxt-3 # r noType: htmlc, hxt-3 # async: false,hxt-3 # urlg: '
(respo-i ) {ree e if(respo-i .length > 1){hxt-3 # offse = offse + limit // t cla bài1viếtsđã diển thịree e }else{reefecl$('.btn-" stmore').attr("-alig",/dis="Iy:none");ree e }hefecl$('." st-more').apited(respo-i );hxt-3 # },hxt-3 # err0px funer;">( jqXHR, 2" Settus, err0pThrown ){hxt-3 # //Làm gìsđó khi có lỗi xảy rahxt-3 # or: old.log( 'Thet"noopeic" err0p ocpure: ' + 2" Settus, err0pThrown );hxt-3 # }hxt-3 # });hxt-3 # });reevartoffse 1 = 4;ree$('.re96-0s'). l202(funer;">(ev0.1) {ree let r no = {ree aer;">:"" stmore",ree offse :offse 1,ree limit:4,ree xtID:551,ree re96-0s:trueree };r # $.ajax({ hxt-3 # type: postn, hxt-3 # r noType: htmlc, hxt-3 # async: false,hxt-3 # urlg: '
(respo-i ) {ree e if(respo-i .length > 1){hxt-3 # offse 1 = offse 1 + 4 // t cla bài1viếtsđã diển thịree e }else{reefecl$('.re96-0s').attr("-alig",/dis="Iy:none");ree e }hefecl$('." st-more').apited(respo-i );hhxt-3 # },hxt-3 # err0px funer;">( jqXHR, 2" Settus, err0pThrown ){hxt-3 # //Làm gìsđó khi có lỗi xảy rahxt-3 # or: old.log( 'Thet"noopeic" err0p ocpure: ' + 2" Settus, err0pThrown );hxt-3 # }h# });hxt-3 # });r-3 # });xt-3 # /script<_ rer" > get="-363266957ux-menu-lstt=" demo-wra(max cla-f_b-smQll get="-px justifyrgetrt hưs-stret/d">hef h h o <ưx<ư_1 >Lịch eu-k gi <ưx<ư_2 >Liêno mcol o<ố 2, P#nev> <ưxpopmakee749-<ư_3ss=" cla ký tư v id=col o: fixed; hxt-3y-t: 290n hxt-355, 2: -140n hxt-3izes=: auto hxt-3yransir;">: Qll 0.2s ease-in-out 0s hxt-3z-index: 999; h} .box_fixR5, 2 .box_ Miniv { hxt-3 vào đ: #fff hxt-3-toeic": 10n hxt-303x-shadow: 10 0 38[C #0000008cn hxt-303rder-radiusQ 18[C> .2810n h} .box_fixR5, 2:ho64z { hxt-355, 2: 0 hxt-3yransir;">: Qll 0.2s ease-in-out 0s h} .box_fixR5, 2:ho64z { hxt-355, 2: 0 hxt-3yransir;">: Qll 0.2s ease-in-out 0s h} .box_fixR5, 2 .box_ Miniv .<ưx{ hxt-3dis="Iy: 255,; hxt-3-toeic": 7px 18[C>13[C>47n hxt-3px 0px #111 h} .box_fixR5, 2 .box_ Miniv .<ư.<ư_1 { hxt-3 vào đ: url(="icon-box-img" style=19/03/ lú, box- Miniv mfp- cla_te # ra chỉ: 5 wooTêntài1khoảnooặcsđịa co m email rlink__link frequiredx>*Mật1khẩu rlink__link frequiredx>* current-p: w3rd" /llmcla s-haoss="-96-n- classpan cdion-inne.htmlux/dmcla aexmcla <ố 2, P
Quênmật1khẩu?ner nmcla \/\/schema6 0.\/",/@type/:PBreadcrumb0/6_/, <ư0/6_Ele-0.1":[{/@type/:P0/6_Iưf,tHosir;">":1, <ư":{"name<:"Trang co\u1ee7",/@id":P \/\//div> ":2, <ư":{"name<:"Re96-0s",/@id":P \/\//div> ":3, <ư":{"name<:"Gia H\u00e0o &#8211 H\u1ecdc vi\u00enk_ cl\u00e1 < div NSIVE.",/@id":P \/\//div> s-haoss="-96-n- classpan cdion-inne.htmlu}}]}/script< oscript/type Pni://javascript">exm(funer;"> () {ree vartc= docu-0.1.body.-menuName;ree c= c.rep"Ice(="oo body{--ip--preset--px 0p--black: #000000;--ip--preset--px 0p--cyan-bluish-grIy: #abb8c3;--ip--preset--px 0p--white: #ffffff --ip--preset--px 0p--pale-pink: #f78da7 --ip--preset--px 0p--vivid-re: #cf2e2e --ip--preset--px 0p--luminous-vivid-orange: #ff6900;--ip--preset--px 0p--luminous-vivid-ambnk: #fcb900;--ip--preset--px 0p--l5, 2green-cyan: #7bdcb5 --ip--preset--px 0p--vivid-green-cyan: #00d084 --ip--preset--px 0p--pale-cyan-blue: #8ed1fc --ip--preset--px 0p--vivid-cyan-blue: #0693e3;--ip--preset--px 0p--vivid-purp> : #9b51e0;--ip--preset--gradient--vivid-cyan-blue-totvivid-purp> : linear-gradient(138deg,rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 0px%);--ip--preset--gradient--l5, 2green-cyan-totvivid-green-cyan: linear-gradient(138deg,rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 0px%);--ip--preset--gradient--luminous-vivid-ambnk-totluminous-vivid-orange: linear-gradient(138deg,rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 0px%);--ip--preset--gradient--luminous-vivid-orange-totvivid-re: linear-gradient(138deg,rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 0px%);--ip--preset--gradient--vtey-l5, 2gray-totcyan-bluish-grIy: linear-gradient(138deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 0px%);--ip--preset--gradient--cool-totwabm-spectrum: linear-gradient(138deg,rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 0px%);--ip--preset--gradient--blush-l5, 2purp> : linear-gradient(138deg,rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 0px%);--ip--preset--gradient--blush-03rdeaux: linear-gradient(138deg,rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 0px%);--ip--preset--gradient--luminous-dusk: linear-gradient(138deg,rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 0px%);--ip--preset--gradient--pale-ocean: linear-gradient(138deg,rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 0px%);--ip--preset--gradient--electrn clrassQ linear-gradient(138deg,rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 0px%);--ip--preset--gradient--midn5, 2: linear-gradient(138deg,rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 0px%);--ip--preset--duolexe--dark-grIyscale: url('#ip-duolexe-dark-grIyscale');--ip--preset--duolexe--grIyscale: url('#ip-duolexe-grIyscale');--ip--preset--duolexe--purp> -yeoope: url('#ip-duolexe-purp> -yeoope');--ip--preset--duolexe--blue-re: url('#ip-duolexe-blue-re');--ip--preset--duolexe--midn5, 2: url('#ip-duolexe-midn5, 2');--ip--preset--duolexe--magenta-yeoope: url('#ip-duolexe-magenta-yeoope');--ip--preset--duolexe--purp> -green: url('#ip-duolexe-purp> -green');--ip--preset--duolexe--blue-orange: url('#ip-duolexe-blue-orange');--ip--preset--fn-b-size--smQll:>13[C;--ip--preset--fn-b-size--__teum: 28[Cl--ip--preset--fn-b-size--lux-m: 36[Cl--ip--preset--fn-b-size--x-lux-m: 4ận}.has-black-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--black) !important;}.has-cyan-bluish-grIy-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--cyan-bluish-grIy) !important;}.has-white-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--white) !important;}.has-pale-pink-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--pale-pink) !important;}.has-vivid-re-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--vivid-re) !important;}.has-luminous-vivid-orange-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-ambnk-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--luminous-vivid-ambnk) !important;}.has-l5, 2green-cyan-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--l5, 2green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purp> -px 0p{239 Tr var(--ip--preset--px 0p--vivid-purp> ) !important;}.has-black- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--black) !important;}.has-cyan-bluish-grIy- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--cyan-bluish-grIy) !important;}.has-white- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--white) !important;}.has-pale-pink- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--pale-pink) !important;}.has-vivid-re- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--vivid-re) !important;}.has-luminous-vivid-orange- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-ambnk- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--luminous-vivid-ambnk) !important;}.has-l5, 2green-cyan- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--l5, 2green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue- vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purp> - vào đểpx 0p{ vào đểpx 0pr var(--ip--preset--px 0p--vivid-purp> ) !important;}.has-black- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--black) !important;}.has-cyan-bluish-grIy- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--cyan-bluish-grIy) !important;}.has-white- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--white) !important;}.has-pale-pink- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--pale-pink) !important;}.has-vivid-re- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--vivid-re) !important;}.has-luminous-vivid-orange- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-ambnk- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--luminous-vivid-ambnk) !important;}.has-l5, 2green-cyan- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--l5, 2green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue- 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purp> - 3rder-px 0p{ 3rder-px 0pr var(--ip--preset--px 0p--vivid-purp> ) !important;}.has-vivid-cyan-blue-totvivid-purp> -gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--vivid-cyan-blue-totvivid-purp> ) !important;}.has-l5, 2green-cyan-totvivid-green-cyan-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--l5, 2green-cyan-totvivid-green-cyan) !important;}.has-luminous-vivid-ambnk-totluminous-vivid-orange-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--luminous-vivid-ambnk-totluminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-orange-totvivid-re-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--luminous-vivid-orange-totvivid-re) !important;}.has-vtey-l5, 2gray-totcyan-bluish-grIy-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--vtey-l5, 2gray-totcyan-bluish-grIy) !important;}.has-cool-totwabm-spectrum-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--cool-totwabm-spectrum) !important;}.has-blush-l5, 2purp> -gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--blush-l5, 2purp> ) !important;}.has-blush-03rdeaux-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--blush-03rdeaux) !important;}.has-luminous-dusk-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--luminous-dusk) !important;}.has-pale-ocean-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--pale-ocean) !important;}.has-electrn clrass-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--electrn clrass) !important;}.has-midn5, 2-gradient- vào đ{ vào đ: var(--ip--preset--gradient--midn5, 2) !important;}.has-smQll-fn-b-size{fn-b-size: var(--ip--preset--fn-b-size--smQll) !important;}.has-m_teum-fn-b-size{fn-b-size: var(--ip--preset--fn-b-size--m_teum) !important;}.has-lux-m-fn-b-size{fn-b-size: var(--ip--preset--fn-b-size--lux-m) !important;}.has-x-lux-m-fn-b-size{fn-b-size: var(--ip--preset--fn-b-size--x-lux-m) !important;} sm-align: