Khóa học

Ngày khai giảng

Chuẩn đầu vào

Chuẩn đầu ra

Số lượng

Thời lượng

Thường xuyên

0 – 300

400

3 buổi / tuần

1 tháng

Thường xuyên

0 – 300

500

3 buổi / tuần

2 tháng

Thường xuyên

0 – 300

600+

3 buổi / tuần

3 tháng

Thường xuyên

300 – 500

theo nhu cầu

3 buổi / tuần

1 – 3 tháng

Thường xuyên

300 – 500

theo nhu cầu

3 buổi / tuần

5 tháng

Thường xuyên

Giao tiếp yếu

Giao tiếp 12 chủ đề

2 – 3 buổi / tuần

4 – 5 tháng

Thường xuyên

Giao tiếp yếu

Thành thạo giao tiếp công sở

2 – 3 buổi / tuần

4 – 5 tháng

Thường xuyên

3.0

4.5

3 – 5 buổi / tuần

2 tháng

Thường xuyên

5.5

6.5

3 – 5 buổi / tuần

2 tháng

Thường xuyên

6.5

7.5

3 – 5 buổi / tuần

2 tháng