Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng

Chắc hẳn khi nhắc tới kì thi TOEIC thì ai ai cũng nghĩ tới chỉ có 2 phần thi Nghe và Đọc mà quên mất rằng TOEIC vẫn có đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết (Listening, Speaking, Reading, Writing)

Hiện nay TOEIC 4 kỹ năng đang rất được ưa chuộng, nhiều trường đại học đã yêu cầu chuẩn đầu ra là TOEIC 4 kỹ năng chứ không chỉ dừng lại ở 2 kỹ năng như trước nữa. Vậy nên chúng ta còn chần chừ gì nữa mà cùng AnhLeTOEIC tìm hiểu TOEIC 4 kỹ năng nhé.

.

.f

1. Bài thi TOEIC 4 kỹ năng bao gồm những gì?

Bài thi TOEIC 4 kỹ năng thực chất là bao gồm 2 bài thi riêng biệt: Nghe & Đọc và Nói & Viết.

TOEIC 4 kỹ năng sẽ thử thách khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy cũng như khả năng vận dụng tiếng Anh trong việc soạn văn bản, trả lời thư điện tử,…trong môi trường làm việc. Vì vậy, các bạn sẽ được đánh giá một cách toàn diện khả năng giao tiếp tiếng Anh hằng ngày và tiếng Anh làm việc trong môi trường làm việc quốc tế.

Cấu trúc bài thi TOEIC Nghe & Đọc (TOEIC Listening & Reading)

Đây là bài thi TOEIC phổ biến nhất hiện nay, thường được các trường đại học và các cơ quan tuyển dụng sử dụng để đánh giá sinh viên và người xin việc.

Bài thi Nghe & Đọc bao gồm 200 câu hỏi, trong đó có 100 câu hỏi kiểm tra kỹ năng nghe và 100 câu hỏi kiểm tra kỹ năng đọc.

Bài thi này có số điểm tối đa cho Phần Nghe là 495 điểm và Phần Đọc là 495 điểm, do đó tổng số điểm tối đa có thể đạt được là 990.

.

.

Phần nghe (Listening)

Phần nghe bao gồm 100 câu hỏi chia làm 4 Part, tổng thời gian làm bài là 45 phút. Trong phần này, bạn sẽ được nghe các giọng khác nhau như giọng Anh – Mỹ (Bắc Mỹ), Anh – Anh, giọng Anh – Australia và Anh – Canada. Chi tiết về từng Part được mô tả trong bảng dưới đây:

olt2/10/2_=""Fo 64 32"ff">ath anM7.114 14.656c-1.375-0.5-2.125-0.906-2.125-1.531 0-0.531 0.4o7r0.812 1.188r0.812 1.4o7 0 2.%25 0.531 3.875 e.031l0.563-3.5c-0.781-0.375-2.406-1-4.656-1-1.594 0-2.906 0.406-3.844 1.188r" 0.812re.5 2re.5 3.406 0 2.563 1.563 3.688 4.12564.594 1.625 0.594 2.188 1 2.188 1.656 0 0.625-0.531 0.969re.5 0.969re.188 0-3.156-0.594-4.4o7re.343l-0.563 3.531c1.094 0.625 3.12564.281 5.2564.281 1.688 0=3.063-0.406 4.031-e.157 1.063-0.843 1.594-2.0 2 1.594-3.656-0.00"-2.625-1.595-3.719-4.188-4.657zM21.114 9.125h-3v-4.219l-4.031 0.656-0.563 3.563-1.4o7 0.25-0.531 3.219h1.937v6.844c0 1.781 0.469 3 1.375 3.75 0.781 0.62564.907 0.938 3.469 0.938 1.219 0 1.937-0.21n 2.468-0.344v-3.688c-0.282 0.363-0.938 0.22-1.375 0.22-0.906 com/313-0.5-m/313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.6d599.331c-0.313-0.0 2-0.594-0.093-0.876-0.093-m/312 0-2.374 0.687-2.781 1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.4o7r0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.0 2v-4. 44zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468 1.094-2.468 2.469s1.094 2.5 2.468 2.5 2.469re.124 2.469r2.5-m/094-2.469-2.469-2.469zM36. on 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583 10.468c-0.843-m/094-2-1.625-3.469-1.625-e.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344=2.125 0.344=e.157 0 2.%26-0.313 4.188-1.7564.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677F19.532c-0.375 0.687-0.969 1.094-1.62564.094-0.468 0-0.906-0.093-m/281-0.281v-7c0.%12-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 m/313 1.781 3.812 0.001 1.4o7r0.21n 2.531-0.656 3/313zM62.927 10.843cre.032-m/312-2.563-2-4.50"-2-4 0-6.468 2.938-6.468 7.688 0=2.625 0.656 4.62564.968 5.875 e.157 1.157 2.844 1.719 5.332 1.719 2 0=3.844-0.469 5re.251l-0.50"-3.219cre.157 0.625-2.5 0.969r4 0.969r0.906 com/532-0.188-1.969r0.594-0.5-0.406-0.781-4.094-0.875-2.0 2h7.75c0.031-0.219 0.062re.281 0.062re.625 0.00"-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583 15.094c0.125-2.093 0.687-3.0 2 1.75-3.0 2s1.62564 1.687=3.062h-3.4o7zs="i>athia-ldivia-labeloads/2022/10/8_1000-1111111111111h0yail"> hw entiiii'-nhleto36le> olt2/10/2_=""Fo 64 32"ff">ath anM42.667 0c-4.099Fo-7.836 1.543-10.667 4.020-2.831-2.534-6.568-4.020-10.667-4.020-8.836 com6 7.163-16 16s7.164 16 16 16c4.099Fo 7.835-1.543 10.667-4.020 2.831 2.534 6.568 4.020 10.667 4.020 8.837Fo 16-7.163 16-16s-7.163-16-16-16zM11.934F19.828l0.924-5.809-2.112 5.809hre.188v-5.809 re.056 5.809hre.584l1.32-7.657h2.376v4.753l1.716-4.753h2.508l-m/32 7.657hre.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.6d5h-m/32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792re.716 0.792r0.442 0-0.792r0.132-m/056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792r0.396-m/32 0-0.792 0.218-1.364 0.66re.716 0.614-0.44 1.364-0.6662.244-0.66h0.66vr0.396c0-0.351-0.353-0.528re.056-0.528-0.442 0-e.012 0.088-e.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264-m/32 0.703-0.264 1.32r0.396 1.848r0.396 1.496 0 2.244 0.61662.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749r0.132 1.188r0.089 0.616-0.179 1.188r0.264 1.716zM24.029 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132-m/188r0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 e.012 1.188 e.716 0 1.409-0.838 2.112-2.508 2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 c.264-m/452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308r0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308r0.66-0.396-0.792r0.351-1.188r0.924-1.188-1.716 com/407 0.792r2.112 2.376-2.112 0.792 0 m/32 0.045 1.584 0.132l-0.265 1.451zM27.5=2 15.208hr0.924c0 0.442-0.046 0.838r0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.06660.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.6660.132-m/188 0.132-0.88" com/32-0.44-m/32-m/32 0-0.528 0.086-1.099Fo.264-m/716l0.66-4.225he.584l-0.132 0.924h0.792lr0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-e.012 0.264-m/716 0.264-m/848 0-2.772r0.924-2.772r2.773 com/142 0.264-2.024 0.792r2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 064.274 0.22 e.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.88" c.528 1.584 0.001 0.617-0.046 m/145r0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484=2.201-0.66 3/697hre.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792r5.809he.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792r0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792r0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848r0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM4e.241 19/697c-0.353 0.177-0.838 c.264-m/452 0.264-0.88" com/584-0.308r2.112-0.924-0.528-0.528-0.792re.32r0.792-2.376 com/32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496-m/32 2.64om/32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264-m/012-0.396-m/452-0.396-0.707 0re.235 0.264-m/584 0.792r0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.61660.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.06660.484-0.06660.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749r0.178 1.254-0.264 1.518h-m/32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792re.716 0.792r0.442 0-0.792r0.132-m/056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792r0.396-m/32 0-0.792 0.218-1.364 0.66re.716 0.614-0.44 1.32-0.6662.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528re.056-0.528-0.442 0-e.012 0.088-e.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264-m/32 0.703-0.264 1.32r0.396 1.848r0.396 1.496 0 2.245 0.61662.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69 16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3/697hre.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792r5.809he.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792r0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792r0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848r0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 c.66-m/452 0.66-0.707 0re.188r0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66-m/232-0.66-m/848 0-m/142 0.308r2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848r1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244he.716l-m/32 7.657hre.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792r0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396re.188hr0.397c-0.88" com/32 0.31om/32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.88" c.353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.00"-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792r0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396re.188hr0.396c-0.88" com/32 0.31om/32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749r0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396re.584-0.00"-0.792r0.311-1.188r0.925-1.188zs="i>athia-ldivia-labeloads/2022/10/8_1000-1111111111111h0yail"> hw entiiii'-nhleto36le> olt2/10/2_=""Fo 64 32"ff">ath anM13.043 8.356c-0.46 0-0.873 0.138re.24 0.413s-0.662 0.681-0.885 1.2e7c-0.223 0.536-0.334 1.112-0.334 1.727 0 0.568 0.119 0.99Fo.358 1.265s0.619 0.4"3 1.14" 0.413c0.508 0 1.096-0.131 1.765r0.393vm/327c-0.693 0.262re.389 0.393-2.089 0.393-0.884 com/572r0.254-2.363-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-4.712 0.543-2.462s0.846-m/32 1.452-4.709 1.302-0.584=2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.338 1.159 0.115s0.7 0.217 1.086 0.421l-0.61664.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524648.842h-2.47l-0.898 e.775h-m/67>l3.uT9-7.491h1.948l0.767 7.491hom/551l-0.125-1.775zM19.446 m1.515l-0.136re.786c-0.035-0.445r0.052-0.876-0.052-4.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569 1.296l-0.982 1.965he.739zM27.049648.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-4.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0re.389-0.153-m/859-0.46vre.398c0/672 0.367 1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095r0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.3o7r0.818-0.67-e.013-ms-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857r0.288 e.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168 2.073 0.505l-0.569 1.189c-0.543-0.252-4.044-0.378re.504-0.378r0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389 0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969 14.618h-m/597l0.7-3.22h-2.46l-0.7=3.22h-m/592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924hm/592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.81664.334-1.415 1.722c-0.598 0.388re.288 0.582r2.067 0.582-0.89" com/587r0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-4.731 0.510-2.488s0.82re.338 1.425-1.743c0.605-0.405 1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.7o9-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383 0.979 0.383 0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812re.255s0.292re.148 0.292re.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339re.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957r0.396zM53.427 14.618h-m/786l-m/859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.1=" 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757=3.511hom/436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042r0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4. 88hm/43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868 1.274-1.539 1.652c-0.672 0.379re.464 0.568-2.376 c.568h-2.449l1.678r7.68h2.15c0.977Fo 1.733 0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.3o7r1.108 0.3o7r1.773 co0.54-0.131-0.95r0.394-m/232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624 re.097 5.00"h0.575zM18.64 24.d5h-4/436l1.678r7.68h4.442l-0.29364.334h-2.78l-0.364 1.6860.29 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1;1u-v2(s0.801 1.219 0.801634-m/45o7c353-1.056 1.056h1.848vd3 0.25 2.267 0.7rs s0.55]8l-0..712 r0.301376zM4 0.h4h-0abelo74 0.52853 0.0.5634"3 1.s.415 1.750.66-m/848 584831c02-0.6738 1.750405 1.8..712

" data

67403648" style="color:prim0;">096 7iv cl8r:#fff">Hotlinpy403 6text-9148ong> 109,bago-a-scrollbagomfp-> cas <%/2022/1t/uploads/2022/10/1_1000-1-150x150.jpg 150w, https://ank" data-lheader_50x1 header-50x1s/2022/The/uplr } #text-82 Giới g 3ệu Instali> Khóaef="css="ioul255, 255sub SKYFollow Instali> a5lr"> nhleNSIVEFollow Instali> a5lr"> LUYỆN THIFollow Instali> a5lr"> a5lr"> " alt="" dhletoei4 k2000n2Fsv Instali> a5lr"> … hletoeiGIAO TIẾP Instali> a5lr"> 0.4"5.htmlw>GIAO TIẾP GENERAL Instali> a5lr"> GIAO TIẾP le="Foce-1 _gt00px" /> GIAO TIẾP GEm/wp-content/uploads/2022/10/4_1000-1>uploads/2022/10/4_etoeic.com-/ulom-/.com-typeyle="_typeetoeic.com-object-smaletoeic.com-829vw GIAO TIẾP GEm/wp-cont.com/khoa-hoc/to>Lịch khoa hiiv> getoeic.com-typeyle="_typeetoeic.com-object-smaletoeic.com-829vw GIAO TIẾP GEm/wp-conject-smaletoeic.com-:peetoIect-066 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 c.66-m/452 0.66-0.707 0re.188r0.218-1.vw Khóaef="css="ioul255, 255sub 0/5_100Tàider_100letoei-114"5.0.4"5.htmlw>GIAO TIẾP GEm/wp-content/utaxonomyoeic.com-:peetoIectic.goryoeic.com-:p1487ustom toeic.com-942vw GIAO TIẾP GEm/wp-content/utaxonomyoeic.com-:peetoIectic.goryoeic.com-:p1487yle="_typeetoeic.com-object-smaletode/div 0/5_100agra7 0iletoei-114"5.0.4"5.htmlw>GIAO TIẾP GEm/wp-content/utaxonomyoeic.com-:peetoIectic.goryoeic.com-:p1toeoeic.com-object-smaletoeic.com-c0 6t-82liv> objec00Tàidlr_100lm-829022/10/5_1000-17.67.4"5.htmlw>GIAicalo0w, httsocial/a> 109,bago-a-ocial/a> cas 2 ank"0-17 strong> a "color:prlassfb-roo8" / " d a"colo!-- lheadPlug/anchat code --> "color:prlassfb--av uthttchat/1 id="fofb--av uthtchat/> "colo/ " d a"coloscripto afun on Y initFB(){ 403 6tevarnchatbox = docu1om/.g 6Ele1om/ById('fb--av uthttchat'); 403 6techatbox.setAttrippee("om-t_id", "ofoll9007208455"); 403 6techatbox.setAttrippee("attrippes="e, "biz_inbox"); 4 403 6tewindow.fbAsyncInit = fun on Y() { 403 6te FB.init({ 403 6te xfbaloooooooooooo: true, 403 6te .076 15oooooooooo: 'v053-' 403 6te }); 403 6te}; 403 6te(fun on Y(d, s,rla) { 403 6te varnjs,rfjs = d.g 6Ele1om/sByTagName(s)[0]; 403 6te if (d.g 6Ele1om/ById(la))stoturn; 403 6te js = d.creic.Ele1om/(s); js.id = id; 403 6te js.:/w = 'ect-smalternoIe.faceing=.net2vf_VN/sdk/xfbal.-av uthtchat.js'; 403 6te fjs.pa5, tNode.insertBefnte(js,rfjs); 403 6te}(docu1om/, 'script', 'faceing=-jssdk')); 4} "colo/scripto a<.com-object-smalchat.zalo.me/?phone=0349099648"rlass.848zalo72.png 600w, https://anhletoeic.com/wp-cont0.88" com/32 fc3_1zalo-2 -tri-nutt0.88" lassfc3_1zalo-tracki1_1000-1-15fc3_1zalo-n c/nutt0.88" lassfc3_1zalo-tracki1_1000-1-15fc3_1zalo-b c/dk" a/nutt0 4zM31.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.2.396l-0.132-0460.30436.oeic0"-0.fil/ancur5, tC="Fo1000-1-15st00x086-82.6 380.31 0.8-.8-3.24-0.-1595-3.43-0.9705 1.5-m/0.65m"> 1-800"-5.4p1t65m395--3.1726..4o7r9//di-18m/0.65-zM13C69 269.2 48.2 2 sma 58.6 145172645-3.07.7 80.8 7-3.07046.6c0.74p1t62m3953-3.11 5> 1-4970.558-.543-9-1.53m/0.67-.4p11.05-705 17-7053952-0.67.4p705 01 .2C28.272 000"-6.6.6 62.3c62m10442 0 208.151-859-0 32.-0.037 59ma 57 6.3452715c0.4 54.6.2 82 .4 2 .4 4 .2 6 .2H290c.151-72 62m10zs="i32-m/ 6.35-27 6.35-6.33v-.6-58.-0.57r945c0.9--0.84112 2m/0.6-3.46595-32.6-138r.093--4973 4 3..67.4046.3-6.554c7.24-.034 29-187. 5.3ext-1 1.7145c0.4p1t62-.8-8. 0.22-0.34751s-255.33-232-m7. -4915c01-74.8 6zm7-4.1868.-0 17-2.4 0.5595-33. -465m"> 1-16.6 -6.253952m3915-491.53m8-465m7. -970.5.5755-32.69-26-.4p12.697-0.74p3-1.-6.25.43-94112 1p1t65- 1p3/di- 1p595-30 1.75l-5 .-2.09.c-0.5712 -95.33-7. 51.65m"53m8 r4 05m7.1.0965-3..844v91.5.09.81.09434 2152-0 32.5.30132 1.32i- .043 1-1.51.25.4.594-0.67-0.75755-364 0-301.53915-46r9//8.111169r0c-0.81.093-28 0.3s800"7.301442 000c4.6.3 915.3014 .4 1632 1.32.5.3048.5- 1 826-.1m"> ext-48-0.3-0953-.zM30.-5-4 0- > 7 0.61- 1p28.2 0-4142 0zm116-50.5cp12.5e.159-zM13.7140-39.8-3.4-0.. 1-15.4p11 1.9031.-6.753m8-94456.9zm6915 37.2c-.-0.t0.5 104959046.3 4 03274- 9.1253914-.5 103826-.876-.8-68 2914-4.22-4r0c-4 03-74- 7 40.re.719-l-0.876zm.844 2919c.5755.33-3 0320-42-0.8tack- >19705 0.9-.09.24-.0325.24-.0sH Chat ngay4.h1.652l0.352l0.352a0 4zbel=" @keyframes zoom{0%{transfntm:scale(.5);opacity:0}50%{opacity:1}to{opacity:0;transfntm:scale(1)}}@keyframes lucidgenzalo{0%.co{transfntm:rotic.(-68deg)}50%{transfntm:rotic.(68deg)}}.js/d="F-toYouT{lain y100px}.fc3_1zalo-b c/dk" a/nut zM31.219{fil/" dat}.fc3_1zalo-2 -tri-nut{posion Y:fixed;lain y98px;03648:3tubez-index:999}.fc3_1zalo-n c/nut,l0..fc3_1zalo-mess{lax-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06),0"Fac.32px rgba(0,0,0,.16)}.fc3_1zalo-n c/nut{/1842:260;a-label=260;atitle="Follw on Inblank" dataoltip" tit:#0068ataoor httradius=26%;posion Y:://as="e}.fc3_1zalo-n c/nut::afn I,.fc3_1zalo-n c/nut::befnte{"row-25:"";posion Y:="icon-yaoor ht:1px icoid #0068ataoltip" tit:#0068at80ez-index:-1;7403:-utube03648:-utubeouTu-utubelain y-utubelar httradius=26%;anim022/1:zoom3.46s linearninfinite}.fc3_1zalo-n c/nut::afn I{anim022/1-de:/y:.4s}.fc3_1zalo-b c/dk" a/nut,.fc3_1zalo-b c/dk" a/nut i{transion Y:=ll 1s}.fc3_1zalo-b c/dk" a/nut{posion Y:="icon-yatitle="Follw on In/1842:66%;-label=66%;7403:1tubelain y1Faceng>{ 403 6te if(window.s/d="FY > 400){ 403 6te initFB(); 403 6te } }); 4if(docu1om/.querySelector(".ef="csswra5nav") != titefined){ 403 6let zf="1 = docu1om/.querySelector("#p> _widget-3"); 403 6let zf="2 = docu1om/.querySelector("#p> _widget-4"); 403 6let utube" = docu1om/.querySelector("#{ 403 6te if(window.cons W1842 < s/20){ 403 6te stoturn; 403 6te } 403 6te if(zf="1.g 6B titi1_Cliom/Rect().lain < 200){ 403 6te if( aon Y":"- on I"," osion Y_frut_t036ger":false," osion Y_ouT":"aut"," osion Y_7403":"0"," osion Y_lain ":"0"," osion Y_rabel":"0"," osion Y_fixed":false,"anim022/1_ent/":"fade","anim022/1_speed":"350","anim022/1_orabiY":"- on I ouT","o.07:/y_zindex":false,"zindex":"a999999999"},"-lose":{"titl":"","pper">_de:/y":"0","o.07:/y_c cla":"a","esc_pgThe":"a","f4_pgThe":false},"-lcla_etoe":[]}}" d="adedialogps00-1-modal="false"t/uploa ollofollow-iconpopmake, 77811000-1-15pvw-xt"> on popmake,xt"> on72.pbindex8300109,bah2-facebook" >js"rlasswpcf7-f284-o110lwk"0-1 ale" value="vips/ds/2nput ent/bjeiddeoo name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f284-o110/ds/2nput ent/bjeiddeoo name="_wpcf7_xt"> _post/1value="010/ds/2nput ent/bjeiddeoo name="_wpcf7_posted_0/3__hash/1value="10/ds/2nput ent/bjeiddeoo name="_wpcf7_recaptcha_respo20fo1value="10/ds// " da

ds/2022/09/lowpcf7-fntm,xt">d="swra5ps0/3_1name="ha>d=" wpcf7-titl wpcf7-vali0/3es-astrequired 200-1-required="true-200-1-invali0="false"ps:/cehol ht="Họ tên2của bạn*o1value="10ent/bj"> name="ha>ds/2022/09/lowpcf7-fntm,xt">d="swra5ps0/3_1name="diom/hoaiote2nput size="40/1 id="fowpcf7-fntm,xt">d=" wpcf7-titl wpcf7-tel wpcf7-vali0/3es-astrequired wpcf7-vali0/3es-asttel 200-1-required="true-200-1-invali0="false"ps:/cehol ht="Sđ5_10n thoại*o1value="10ent/bj">l name="diom/hoaio0/d ds/2022/09/lowpcf7-fntm,xt">d="swra5ps0/3_1name="emailpotenput size="40/1 id="fowpcf7-fntm,xt">d=" wpcf7-titl wpcf7-vali0/3es-astrequired 200-1-required="true-200-1-invali0="false"ps:/cehol ht="Email.của bạn*o1value="10ent/bj"> name="emailps/d d="swra5ps0/3_1name="mu on> d=" wpcf7-checkbox wpcf7-vali0/3es-astrequired d=" peetspcons wpcf7-submit 2ent/bjsubmit 2value="Đx" / ký tư vnsta10/ds//potenput ent/b'eiddeo' 2/09/l'wpcf7-pvw'2value='{"-losepopup":false,"-losede:/y":0,"etoepopup":false,"etoepopup_id":0}'s/d e"> 3/03/popup_web_etoeic.com-jpg)aoor ht: none !important;}#wpcf7-f284-o1{blank"white;max-/1842:300px;}@etoei (max-/1842: 700px){rpopmake, 7781 {03 6/1842: -wlbkit-fil/-available !important;03 6oltip" titlim0ge: url( id="row-25 3/03/popup_web_etoeic.com-jpg)a03 6oor ht: none !important; sitents5ube}}agram t>.pvw-xt"> on.popmake,xt"> on{oor ht: dashed 2px white; ss="icon : 15ube}@etoei -creen and (max-/1842: 567px){rwpcf7-f284-o1{blank"white;max-/1842:autoe}}agabel="Fonk" rel=" sons foons9,ba ent/bj1000-1-15pvw-xlose2popmake,xlose 200-1-150x150Close 109,b×9,ba.pper"> foo

;fookurs> min/ min-ajax.php', 403 6te 0/3_ : 0/3_,403 6te success= fun on Y(respo20f) {foo o if(respo20f.length > 1){403 6te offsel = offsel + limit // tx" / bàidviết>đã /5_1n thịfoo o }else{foons9,$('.btn-/d11more').attr("abel=",ediss:/y:none");foo o }4ons9,$('./d11-more').aptoed(respo20f);403 6te },403 6te err>đó khi có lỗi xảy ra403 6te >< ockuret: ' + titlSlotus, err> min/ min-ajax.php', 403 6te 0/3_ : 0/3_,403 6te success= fun on Y(respo20f) {foo o if(respo20f.length > 1){403 6te offsel1 = offsel1 + 4 // tx" / bàidviết>đã /5_1n thịfoo o }else{foons9,$('.0.442-s').attr("abel=",ediss:/y:none");foo o }4ons9,$('./d11-more').aptoed(respo20f);4403 6te },403 6te err>đó khi có lỗi xảy ra403 6te >< ockuret: ' + titlSlotus, err> on7o a<.com-objoeic.com-829vw on { 403 6oltip" tit: #fffT 403 6="icon : 10ace 403 6lax-shadow: 10ac 0ac 3tub #0000008ce 403 6lar httradius= 1tub 0.810ace 4} .box_fixR3648:ho.07 { 403 603648: 0T 403 6oransion Y: =ll 0.2s ease-in-out 0sT 4} .box_fixR3648:ho.07 { 403 603648: 0T 403 6oransion Y: =ll 0.2s ease-in-out 0sT 4} .box_fixR3648 .box_xt"> on .oP 0{ 403 6diss:/y: p> ; 403 6="icon : 7px 1tub 13ub 47ace 403 6k" > on .oP .oP _1 { 403 6oltip" tit: url( id="row-25 19/03/oterfix-10/1_)fp->repeat lefl; a}.box_fixR3648 .box_xt"> on .oP .oP _2 { 403 6oltip" tit: url( id="row-25 19/03/oterfix-20/1_)fp->repeat lefl; a}.box_fixR3648 .box_xt"> on .oP .oP _3 { 403 6oltip" tit: url( id="row-25 19/03/oterfix-30/1_)fp->repeat lefl; a} agabel=" 4 aoo aener nor-load-3992703240 > * {403---load-gaT: 945 reme4} agabel="F on data-l/p> te e">