ĐỘNG TỪ

rong ngữ pháp tiếng Anh, động từ là một phần không thể thiếu trong câu. Một câu có thể không có tân ngữ hoặc chủ ngữ nhưng chắc chắn cần có động từ. Tùy theo cách phân loại mà động từ được chia thành nhiều loại khác nhau. Cùng AnhLe  tìm hiểu ngay để biết động từ là gì, vị trí của động từ trong câu là ở đâu và có những loại động từ nào trong tiếng Anh nhé.

1. Động từ là gì?

Động từ dùng để biểu thị hành động và trạng thái của chủ thể như “ăn”, “uống”, “thích. Động từ trong tiếng Anh nói chung là những từ hoặc cụm chỉ hoạt động của một chủ thể nào đó. Trong một câu tiếng Anh động từ là thành phần thiết yếu không thể lược bỏ.

.

Ví dụ:

He runs very fast.

(Anh ấy chạy rất nhanh.)

She is cooking in the kitchen.

(Cô ấy đang nấu ăn trong bếp.)

.

Phân loại động từ:

Ví dụ:

think I’ll eat it now. 

=> think động từ nguyên thể. Will eat trợ động từ + động từ nguyên thể. 

.

Mỗi mệnh đề nhất định phải có một động từ:

Ví dụ:

want the cake.

( tôi muốn cái bánh đó )

.

.

2.Hình thái của động từ

A. Động từ nguyên thể:

Là động từ nguyên dạng, dùng ở thì hiện tại với chủ ngữ không phải ngôi thứ ba, hoặc đứng sau trợ động từ.

Ví dụ:

pay the rent every month.

(Tôi trả tiền thuê nhà hàng tháng.)

Tractor will explain the details.

(Giám đốc sẽ giải thích các chi tiết.)

.

B. Động từ thì quá khứ [-ed]:

Dùng trong thì quá khứ.

Ví dụ:

The accident happened yesterday.

(Tai nạn đã xảy ra hôm qua.)

.

C. Quá khứ phân từ[-ed]

Dùng trong câu bị động hoặc thì hoàn thành.

Câu bị động (be + quá khứ phân từ): 

Ví dụ:

Your order was delivered last week.

(Đơn hàng của bạn đã được gửi vào tuần trước.)

Thì hoàn thành (have/had) + quá khứ phân từ :

Ví dụ:

Mark has worked as an accountant since last year.

(Mark làm kế toán từ năm ngoái.)

.

Lưu ý:

Động từ bất quy tắc với dạng quá khứ được biến đổi không tuân theo quy tắc nhất định nào.
.

D. Hiện tại phân từ[-ing]:

Dùng trong thì tiếp diễn.

.

Hiện tại tiếp diễn (be + hiện tại phân từ): đang làm gì – (miêu tả sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói)

Ví dụ:

Ms. Wong is preparing for a presentation.

(Bà Wong đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình.)

.

E. Động từ ngôi thứ ba số ít [-(e)s]

Dùng trong thì hiện tại với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít.

Ví dụ:

Ms. Chu checks her e-mails every day.

(Bà Chu kiểm tra email hằng ngày.)

.

Xem thêm: Cấu trúc 4 kỹ năng TOEIC

3. Các loại động từ – nội động từ.

Nội động từ:

Động từ không có tân ngữ trực tiếp
Nội động từ không cần tân ngữ đi kèm mà vẫn diễn tả được đầy đủ ý nghĩa của câu.

Ví dụ:

The train arrived.

(Tàu đā đến.)

=> chỉ cần “chủ ngữ + động từ” đó tạoám đxc-linc cput_l>(Bà Wong s> từ):&nb,theput_l>/strong>&nbng sa độn>(Bà WC. Quá khữ + động từ”&nb<(Bà W

(Bà Chu kiểm tra email hằng ngày.)

l expl" along>.

p>

I&nbs" target="_blank" rel="pply" alerrer noopener"><ợc kí/xi nghĩa của câu.

aviewm /with/o định phải ><

ng cần tân ngữ đi kèm m3.&ply"with trực tiếp
<óugegópa bng cần tân ngữ đi kèm m3.llabor clawith/o id="3_Cac_loai_donguyp<ng cần t 4 kỹ năngal"with trực tiếp
Ví h đage

ng cần t 4 kỹ năngbr d/ấy o id="3_Cac_loai_donng>ang ng cần tân ngữ đi kèm menent- ộng từ:><ợc kíuáal>/sang cần t 4 kỹ năịnhm errer noopener">dn b>.

(al>/sang cần t 4 kỹ năgi="ez" alerrer noopener"><ợc kía bng cần t

Nộispo d/ply" errer noopener">n hdụ: /serve asừ:ì hihoàng>Câuctionongvatừòng cần t

=> chỉ cần h3>

Dùng trong thì tiếp dibox" id="item-641b4a09b6623">Hiện tại ti

 • Ví dụ:

  Ms. Wng p;is preparing :input_line_0">>

  Vclasoc-page-1 ez-to< (c đ),-to< (mua)y -linc_0">

  Ví dụ:

  :rõ

  mails everyNtu" tit-divider small">y>

  (Bà Wong đang 1 ez-tocc đ> <> m Ntu" tit-divider smal

  (Bà Wong đang 1 ez-ny ba, hoặc či>

  ading-level-2'>&n/ looked) g>Willd trnbsp;trợ động t

  ĐHeịdn’t (kỹ năplyactor&n/ answer)Funcg>Wiinvig> last week.

  3. Ctrong th + l kht ez-m khích các chi tiết.)

  .

  <——/p> (Bà W

  Posted on

  c + clasoc-page-1 ez day.

  (Bà Chu kiểm tra email hằng ngày.) &n(D)cshipmpe="tn tân ng>

  => chỉ cần ne_0 hod_0"> c + clasoc-page-1 ezân t_tu" tity-thuctionong &nbs ề needFuncbWillscheduledmails every5. I ="" pay

  Wif

  y n tại với ch2. ôi productem-tuld>

  &nv m_typscla_Cac_loai_dong_tu_-ROUND 3pay

  3.&ply"(with5/ on) g>Wimuseum rulescla_Cac_loai_dong_tu_-ROUND 4pay

  Trsemust (co&ply"/2 s>Wisafety gula&nbsshe details.3. ôi execu&nvs ề (piner"ipa215/ atnga<) g>Wimee / techniunct ề ( sz375/>3.&plete)#242a h&&bc-seTran productp;last week5. w(me75/>aviewd) g>Wisales b66l" al tng sp;the detav>

  item-oharWi clas39215686

  class="woocxonomya snhs-arW/what/cau/s-arWtainer logiv> i id="meirass="s-out>hapFunoltip what/cauem-type-taxonomy/span>IELTS INTEwhat/cau ;nhất đ
  định nào. s> i id="meirass="s-out>hapFunoltip f ate">IELTS INTEf <,'https:500,etoeic.500,top=i ,s="h=i '); etur42 > ;nhất đ
  định nào. s> i id="meirass="s-out>hapFunoltip twit156"ipan>ate">IELTS INTEtwit156"ia hi> /
  ate">IELTS INTEenvelop"ia hi> TOE=&m_crip sn%C4%90%E1%BB%98NGishT%E1%BB%AAc.="click w.title
  <,'https:500,etoeic.500,top=i ,s="h=i '); etur42 > ;nhất đ
  định nào. s> i id="meirass="s-out>hapFunoltip p-nangest"ipan>ate">IELTS INTEp-nangest"ia hi> <>TOnìm hs-arWAner"><,'https:500,etoeic.500,top=i ,s="h=i '); etur42 > ;nhhất đ
  định nào. s> i id="meirass="s-out>hapFunoltip an><>TOn"ipan><>TIn"iwp-image-162SharWi="mLn><>TIn">ate">IELTS INTEan><>TOn"ia hi> Đề Th-breadcrumfootvider full-widthercas class="headerTng iv> n drang c#242r-bg-color fill">
 • Wiclass="divider">/ Tpe nclasprev>IELTS INTERMEDIA"> a hi> < er b VỰappe/sky-CHỦcog-w TOEICĐ i ToeicIELTS INTERMEDIAitem-o a hi> < Đ /2022/10/4.-BANN ang-l ang-/4.-BANNERiner"><><><>2022/10/4.-BANNor="in" />s-wobar ts -->4 >Thtt qu-pan>< "làm g>ass="v="ez-t đủbậtontent/uploads
  class="woocommerce-breadcaor="in" /> 636hletoeic.c356thu-vien/dong-tu-2.html" rel="bookmark">osted-gr/phat"sted on

  93820534962_580fa0a399d0ec5ce96b21319d5b7892/aut 636. Cùng AnhLe  tìm hiểu ngay để biết độn93820534962_580fa0a399d0ec5ce96b21319d5b7892oeic.c68 phần không thể thiếu trong câu. Một câu có thể kh93820534962_580fa0a399d0ec5ce96b21319d5b7892oại336ác nhau.u là ở đâu và c636những lo636nhộngabuttoGiảng<%2011g từ bất quy tắc với dạng quá kh u" cl%cc%89-thotoeic.p-toc">GIỚI TỪ THỈ THỜI-toeN (Plld osite srcserge ) Đight Elemente o 656hletoeic.c3ref=u-vien/dong-tu-2.html" rel="bookmark">osted-gr/phat"sted on

  88383271096_618cb57767af6bb1b5a3c63b098b424a/aut 656không thể thiếu trong câu. Một câu có thể kh88383271096_618cb57767af6bb1b5a3c63b098b424aoeic.c68 phần không thể thiếu trong câu. Một câu có thể kh88383271096_618cb57767af6bb1b5a3c63b098b424aoại336ác nhau.u là ở đâu và c656những lo656nhộngabuttoGiảng<%2011g từ bất quy tắc với dạng quá khhuvggadanadang khến đp-toc">Htiono ĩn b><ợc ký tntps://anhlet">Đight Elemente o 102nhletoeic.c571f=u-vien/dong-tu-2.html" rel="bookmark">osted-gr/phat"sted on

  CÁC CÁCH DỤNG GERUNDS (DANHcog-wrapper b) Đề Th classs-wo Thtt qu-pan>< "làm g> clasks="icon-me> A tv-dividontent/uploads

  class="woocommerce-breadcaor="in" />&nv ex-col>s-wobar.p disl"wooo1579651951c.png" cr="in" />flickity-op ss='{eo-bai-giang-"cellAcom/":-"ce21568,eo-bai-giang-"ostedsL ed":-true,eo-bai-giang-"a> ,eo-bai-giang-"my mArkhoa":-true,eo-bai-giang-"autoPnner:nhau0,eo-bai-giang-"pauseAutoPnneOnHer-i" :-true,eo-bai-giang-"prevNextB id="s":-true,eo-bai-giang-"svg%20v" :-true,eo-bai-giang-"adap&nvHetem-o :-true,eo-bai-giang-"dragT t0-tldo :-10,eo-bai-giang-"p ,eo-bai-giang-"item-Toc.co":- > ,eo-bai-giang-"draggm tra:-true,eo-bai-giang-"selectedAttra sa:-0.1,eo-bai-giang-"parmeraxo :-0,eo-bai-giang-"fri sa:-0.6i-giang-}'eo-bai-gi3"> " p diae7b1078389638"> crumb brtem mel-948332 tiner lomelcommer-12 ts -->12 t > > >
  iox
 • r="in" /> 500+e de <022/0> #tclad79689429l {eo-m/de-: rgb(255, 255, 255); } #tclad79689429l > * {eo-m/de-: rgb(255, 255, 255); } -breadca -breadcao2022/10/4.-BANNo -breadcao -breadcca >2022/1 " p diae7b129l658047"> crumb brtem mel-377312135 tiner lomelcommer-12 ts -->12 t > > > iox -medium fltiếng Anh động từ/ t

 • r="in" /> crumb brtem mel-304674644 tiner lomelcommer-12 ts -->12 t > > > iox -medium fltiếng Aasign-on>hap/ t

 • r="in" /> crumb brtem mel-554181137 tiner lomelcommer-12 ts -->12 t > > > iox -medium fltiếng Aasign-on>hap/ t

 • r="in" /> crumb brtem mel-102601079 tiner lomelcommer-12 ts -->12 t > > > iox -medium fltiếng Aasign-on>hap/ t

 • r="in" /> crumb brtem mel-2140360653 tiner lomelcommer-12 ts -->12 t > > > iox -medium fltiếng Aasign-on>hap/ t

 • r="in" /> crumb brtem mel-94306246 tiner lomelcommer-12 ts -->12 t > > > iox -medium fltiếng Aasign-on>hap/ t

 • r="in" />on -spinFmall ts --a04ae7bedce-breadcc href -breadcc classs-wo s://anh 10anhletoeic.co0anhlmobiln/dong-tu-2.html" rel="bookmark">osted-gr/phat"sted on

  hap">> ONLINE nabutm gì – (mxcerpt-dash">- < tm gì – (mxcerpt">> ONLINEo luyrong>Đight Elemente oat 10anhletoeic.co0anhlmobiln/dong-tu-2.html" rel="bookmark">osted-gr/phat"sted on

  IETS MASTER nabutm gì – (mxcerpt-dash">- < tm gì – (mxcerpt">Đ, hoặA t>Đight Elemente oTOEtp"> 10anhletoeic.co0anhlmobiln/dong-tu-2.html" rel="bookmark">osted-gr/phat"sted on

  TOEtp">hELTS headRMEDIATE nabutm gì – (mxcerpt-dash">- < tm gì – (mxcerpt">Đ, hoặA t>Đight Elemente o 10anhletoeic.co0anhlmobiln/dong-tu-2.html" rel="bookmark">osted-gr/phat"sted on

  > GIAO TIẾP nabutm gì – (mxcerpt-dash">- < tm gì – (mxcerpt">L ba, hoặviụ…utm gì – (mxcerpt-morWệc đang đang d>Đight Elemente o 10anhletoeic.co0anhlmobiln/dong-tu-2.html" rel="bookmark">osted-gr/phat"sted on

  > 4 k Hiện t nabutm gì – (mxcerpt-dash">- < tm gì – (mxcerpt">M từđ" cma bc + hai ph on y -mân t…utm gì – (mxcerpt-morWệc đang đang d>Đ d>Đ ph classs-wo -breadcao asdBANNERreadcc-breadcc &nva > ae7bommerc p diae7b622241715eracrumb brtem mel-996285203 tiner lomelcxonomy-12 ommer-12 ts -->3 t ><osg" 022/09/u và c100 đ ><<<

 • <tclas />t-strot" ><<< >acruo2022/10/4.-BANNo nab><>2 " p diae7b403609310eracrumb brtem mel-469837702 tiner lomelcmobiles04ae7bFommer-12 ts -->12 t > >ac"https://anhsocial8d0-3se s>age-162F định nào. s>ate">IELTS INTEf định nào. s>age-162Instagram t" />ate">IELTS INTEinstagram ta hi> age-162E- <"icom/to. s> pl20v em k unoltipc.pan> <"iwp-image-162Sga<3us;wi> <">ate">IELTS INTEenvelop"ia hi> định nào. s>age-162YouTube tiner logiv> pl20v youtubeFunoltipc.pan>ate">IELTS INTEyoutube"ia hi> Đ rumb brtem tclad3264952786hls="menutclage weet022/09/m/de-:#fff">Hot>hap: /p> < a sve VềA t>v-dividonh5>cao asdBANN > uxlxonut02ackt02ackom/d justify-02art uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage VềA t>v-dividao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Tuyroni_donngao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Chính sách thanhFunánao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Chính sách bảo mậtao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Điều tiảnao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Liụon-ao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Quà>Viụao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Ehu-vFoc-pac quyron A tv-dividao as đan class> -breadca -breadca ll erdsnhất 1erac ll erdswp-coref=" từ #8t ll erdswpan>< pl20v">ate">IELTS INTERMEDIAdown TuxlxonuEan><__tclage VềA t>v-dividao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Tuyroni_donngao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Chính sách thanhFunánao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Chính sách bảo mậtao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Điều tiảnao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Liụon-ao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Quà>Viụao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Ehu-vFoc-pac quyron A tv-dividao as đan class> -breadca -breadca ề Th-breadcr-breadccaorbreadcao -breadccacrumb brtem mel-2088531218 tiner lomelcxonomy-12 ommer-12 ts -->3 t > >acumb brtem tclad2629656981ass="menutclaill erdsựpan>< a sve CHƯƠappeRÌNHHn-Conh5>cao asdBANN > uxlxonut02ackt02ackom/d justify-02art uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Sky Tc vao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Ih độntps://ao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an>hap"t ><TuxlxonuEan><__tclage T On>hapao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Tsign Giao Tn"ezpao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Tsign 4 K HiNn tao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Luyrong><ịtps://ao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an>TOEtp"t ><TuxlxonuEan><__tclage IELTS headRMEDIATEao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage IELTS MASTERao as đan class> -breadca -breadca ll erdsnhất 1erac ll erdswp-coref=" từ #8t ll erdswpan>< pl20v">ate">IELTS INTERMEDIAdown TuxlxonuEan><__tclage Sky Tc vao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Ih độntps://ao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an>hap"t ><TuxlxonuEan><__tclage T On>hapao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Tsign Giao Tn"ezpao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Tsign 4 K HiNn tao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage Luyrong><ịtps://ao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an>TOEtp"t ><TuxlxonuEan><__tclage IELTS headRMEDIATEao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an><TuxlxonuEan><__tclage IELTS MASTERao as đan class> -breadca -breadca ề Th-breadcr-breadccaorbreadcao -breadccacrumb brtem mel-1938366668 tiner lomelcxonomy-12 ommer-12 ts -->3 t > >acumb brtem tclad446467274ass="menutclaill erdsựpan>< a sve A t>v-dividonh5>cao asdBANN > uxlxonut02ackt02ackom/d justify-02art uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an> định n" ><TuxlxonuEan><__tclage CS1: 5 Quách Vn Tuấn, Ph, honug2, Tân Bửi, Tp.HCMao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an> định n" ><TuxlxonuEan><__tclage CS2: 4/6 Tú Xương, Ph, honuH" clp Phú, Quận 9, Tp. Tủcog-wao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an> định n" ><TuxlxonuEan><__tclage CS3: 26 Đ, honusố 2, Ph, honuTân Phú, Quận 7, Tp.HCMao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an> định n" ><TuxlxonuEan><__tclage CS4: 239 Tr -breadca -breadca ll erdsnhất 1erac ll erdswp-coref=" từ #8t ll erdswpan>< pl20v">ate">IELTS INTERMEDIAdown <TuxlxonuEan><__tclage CS1: 5 Quách Vn Tuấn, Ph, honug2, Tân Bửi, Tp.HCMao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an> định n" ><TuxlxonuEan><__tclage CS2: 4/6 Tú Xương, Ph, honuH" clp Phú, Quận 9, Tp. Tủcog-wao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an> định n" ><TuxlxonuEan><__tclage CS3: 26 Đ, honusố 2, Ph, honuTân Phú, Quận 7, Tp.HCMao as đan class> -breadca uxlxonuEan>uxlxonuEan><__an> định n" ><TuxlxonuEan><__tclage CS4: 239 Tr -breadca -breadca ề Th-breadcr-breadccaorbreadcao -breadccacr <022/0> #ae7b622241715 > .mel > .meldiv cls{eo-padut : 50 i i i ; } asdBANNE ae7bmellapse" p diae7b1694303187eracrumb brtem mel-2054216387 tiner lomelcommer-12 ts -->12 t > > rumb brtem tclad3243766609hls="menutclage wehrt022/09/m/de-:#fff;etoeic: 2 ;"/>weet022/09/tcladacom/:a04ae7b;0315409928[Clicktvào dể xem] #tclad3243766609 {eo-m/de-: rgb(255, 255, 255); } #tclad3243766609 > * {eo-m/de-: rgb(255, 255, 255); } -breadcaccaorbreadcao -breadccacr-breadccaorbreadct <022/0> #sì ti_874877705s{eo-padut ttop: 2i ; o-padut tl"> -bsì tidca lbsolut ef-="in" /> efffffffffffffff-="in" />hap-u kieaRight Elemenpaymnu-< bấ qu22-09-28T1/1999/xan>< t ark"> as.ht> asdBANRight Elemenpaymnu-< bấ qu22-09-28T1/1999/xan>< t ark">245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 i 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM22.559g2.078h-2.384c-0.204 i-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.166-0.241c-0.517-0.749-1.667t"-s.817t"-s.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.251-0.155-0.479-0.41-0.479zM8.254g2.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 i 1.747 0 2.185 0.511 0.262 0.307 0.341 0.761 0.242 1.388zM7.68 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 g2.765c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.378c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l0.543-3.444c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.628-1.272zM60.876 7.823l-2.043 g2.998c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.055c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l2.015-12.765c0.040-0.252-0.155-0.479-0.41-0.479h-2.299c-0.205 0.001-0.379 0.148-0.41 0.351zM54.744 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 nt">245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 i 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM58.066g2.078h-2.384c-0.204 i-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.167-0.241c-0.516-0.749-1.667t"-s.816t"-s.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.252-0.156-0.479-0.41-0.479zM43.761 g2.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 i 1.747 0 2.185 0.511 0.261 0.307 0.34 0.761 0.241 1.388zM43.187 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 g2.765c-0.040 0.252 0.156 0.479 0.41 0.479h2.554c0.238 0 0.441-0.173 0.478-0.408l0.572-3.619c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.627-1.272z as.ht> asdBANRight Elemenpaymnu-< bấ qu22-09-28T1/1999/xan>< t ark">313-0.5-">313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.396 9.031c-0.313-0.062-0.594-0.093-0.876-0.093-">312 0-2.374 0.687-2.781 1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.437-0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.062v-4.344zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468 1.094-2.468 2.469s1.094 2.5 2.468 2.5 2.469-1.124 2.469-2.5-">094-2.469-2.469-2.469zM36.239 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583 10.468c-0.843-">094-2-1.625-3.469-1.625-1.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344 2.125 0.344 1.157 0 2.876-0.313 4.188-1.75g.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677 19.532c-0.375 0.687-0.969 1.094-1.625g.094-0.468 0-0.906-0.093-">281-0.281v-7c0.812-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 ">313 1.781 3.812 0.001 1.437-0.219 2.531-0.656 3>313zM62.927 10.843c-1.032-">312-2.563-2-4.501-2-4 0-6.468 2.938-6.468 7.688 0 2.625 0.656 4.625g.968 5.875 1.157 1.157 2.844 1.719 5.032 1.719 2 0 3.844-0.469 5-1.251l-0.501-3.219c-1.157 0.625-2.5 0.969-4 0.969-0.906 nt">532-0.188-1.969-0.594-0.5-0.406-0.781-g.094-0.875-2.062h7.75c0.031-0.219 0.062-1.281 0.062-1.625 0.001-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583 15.094c0.125-2.093 0.687-3.062 1.75-3.062s1.625g 1.687 3.062h-3.437z as.ht> asdBANRight Elemenpaymnu-< bấ qu22-09-28T1/1999/xan>< t ark">32 7.657h-1.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.396h-">32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-">056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-">32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.364-0.662.244-0.66h0.66v-0.396c0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264-">32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.244 0.6162.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749-0.132 1.188-0.089 0.616-0.179 1.188-0.264 1.716zM24.079 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132-">188-0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 1.012 1.188 1.716 0 1.409-0.838 2.112-2.508 2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 n.264-">452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308-0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308-0.66-0.396-0.792-0.351-1.188-0.924-1.188-1.716 nt">407 0.792-2.112 2.376-2.112 0.792 0 ">32 0.045 1.584 0.132l-0.265 1.451zM27.512 15.208h-0.924c0 0.442-0.046 0.838-0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.0660.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.660.132-">188 0.132-0.881 nt">32-0.44-">32-">32 0-0.528 0.086-1.099 i.264-">716l0.66-4.225h1.584l-0.132 0.924h0.792l-0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-1.012 0.264-">716 0.264-">848 0-2.772-0.924-2.772-2.773 nt">142 0.264-2.024 0.792-2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 0g.274 0.22 1.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.881 n.528 1.584 0.001 0.617-0.046 ">145-0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484 2.201-0.66 3>697h-1.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792-5.809h1.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792-0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848-0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM41.241 19>697c-0.353 0.177-0.838 n.264-">452 0.264-0.881 nt">584-0.308-2.112-0.924-0.528-0.528-0.792-1.32-0.792-2.376 nt">32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496-">32 2.64t">32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264-">012-0.396-">452-0.396-0.707 0-1.235 0.264-">584 0.792-0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.6160.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.0660.484-0.0660.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749-0.178 1.254-0.264 1.518h-">32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-">056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-">32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.32-0.662.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264-">32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.245 0.6162.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69 16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3>697h-1.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792-5.809h1.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792-0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848-0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 n.66-">452 0.66-0.707 0-1.188-0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66-">232-0.66-">848 0-">142 0.308-2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848-1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244h1.716l-">32 7.657h-1.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.397c-0.881 nt">32 0.31t">32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.881 n.353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.001-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.396c-0.881 nt">32 0.31t">32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749-0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396-1.584-0.001-0.792-0.311-1.188-0.925-1.188z as.ht> asdBANRight Elemenpaymnu-< bấ qu22-09-28T1/1999/xan>< t ark">327c-0.693 0.262-1.389 0.393-2.089 0.393-0.884 nt">572-0.254-2.063-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-g.712 0.543-2.462s0.846-">32 1.452-g.709 1.302-0.584 2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.038 1.159 0.115s0.7 0.217 1.086 0.421l-0.616g.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524g2.842h-2.47l-0.898 1.776h-">671l3.999-7.491h1.948l0.767 7.491ht">551l-0.125-1.776zM19.446 "1.515l-0.136-1.786c-0.035-0.445-0.052-0.876-0.052-g.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569 1.296l-0.982 1.965h1.739zM27.049g2.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-g.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0-1.389-0.153-">859-0.46v-1.398c0>672 0.367 1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095-0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.337-0.818-0.67-1.013-"s-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857-0.288 1.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168 2.073 0.505l-0.569 1.189c-0.543-0.252-g.044-0.378-1.504-0.378-0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389 0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969 14.618h-">597l0.7-3.22h-2.46l-0.7 3.22h-">592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924h">592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.816g.334-1.415 1.722c-0.598 0.388-1.288 0.582-2.067 0.582-0.891 nt">587-0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-g.731 0.517-2.488s0.82-1.338 1.425-1.743c0.605-0.405 1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.739-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383 0.979 0.383 0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812-1.255s0.292-1.148 0.292-1.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339-1.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957-0.396zM53.427 14.618h-">786l-">859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.111 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757 3.511ht">436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042-0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4.388h">43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868 1.274-1.539 1.652c-0.672 0.379-1.464 0.568-2.376 n.568h-2.449l1.678-7.68h2.15c0.977 i 1.733 0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.337-1.108 0.337-1.773 nt0.54-0.131-0.95-0.394-">232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624r-1.097 5.001h0.575zM18.64 24.96h-4>436l1.678-7.68h4.442l-0.293g.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299g.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293g.345zM20.509 24.96l1.678-7.68h1.661r-1.39 6.335h2.78l-0.294g.345h-4>436zM26.547 24.96l1.694-7.68h1.656l-">694 7.68h-">656zM33.021 23.389c0.282-0.774 0.481-g.27 0.597-1.487l2.346-4.623h1.716l-4.061 7.68h-">814l-0.689-7.68h1.602l0.277 4.623c0.015 0.157 0.022 0.39 0.022 0.699-0.007 0.361-0.018 0.623-0.033 0.788h0.038zM41.678 24.96h-4>437l1.678-7.68h4.442l-0.293g.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299g.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293g.345zM45.849 22.013l-0.6462.947h-">656l1.678-7.68h1.949c0.858 0 1.502 0.179g.933 0.536s0.6460.881 n.646 ">571c0 0.554-0.15g.029-0.451 1.426s-0.733 0.692-g.298 0.885l1.417 3.263h-">803l-1.124-2.947h-n.646zM46.137 20.689h0.424c0.474 0 0.843-0.1 1.108-0.3s0.396-0.504 0.396-0.914c0-0.287-0.086-0.502-0.258-n.646s-0.442-0.216-0.812-0.216h-0.402l-0.456 2.076zM53.712 20.39l2.031-3.11h1.857l-3.3554.744-0.6462.936h-">645l0.646-2.936-1.281-4.744h">694l0.7 3.11z as.ht> asdBANRsdBANffffff-breadcffff href-="in" /> efffffffffffff-breadcffffffffff-breadcffasdBANNERreadcc-ba oe7bdcr-breadccmb brtem đlxonuhls="menumobiless-woba> đ-scrollba> mfp- ge "https://anhs-woba>lxonutđ-scrollba> re avsvertical avsumenucasa >IELTShtmlpsustom html_top_roeic_tclagef=" từ /c.pan>IELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeKhóaon-cass> -ulpshildrenge "lte">IELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-type> ONLINE "lte">IELTSxonuEp-co xonuEp-co-type> 4 k Hinn t "lte">IELTSxonuEp-co xonuEp-co-type> GIAO TIẾP "lte">IELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIETS MASTER "lte">IELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeTOEtp">IELTS headRMEDIATE

 • IELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeReark" & Thành Tích IELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTSxonuEp-co xonuEp-co-typeIELTShtmlpheader-socialage-162Facehu-vnhất đ
  định nào. s>IELTS INT pl20v facehu-vFunoltipc.pan>ate">IELTS INTEfacehu-vnha hi> định nào. s>age-162Instagram t">IELTS INT pl20v instagramFunoltipc.pan>ate">IELTS INTEinstagram ta hi> age-162Twit156"tất đ
  định nào. s>IELTS INT pl20v twit156Funoltipc.pan>ate">IELTS INTEtwit156"ta hi> age-162E-mailnhất đ s>IELTS INT pl20v emailFunoltipc.pan>ate">IELTS INTEenvelop"ta hi> IELTShtmlpsustom html_topba>_roeic8>avsan>< t từ /ade-hen/ c c ffff-="intem fb-rooc8> ffff-="intem fb-sustomer-chat t">IELTSfb-sustomerchat > ffff-Rread cffff-script> cfun ti initFB(){ cffffffvar chatbox = documnu-. quElemnu-ById('fb-sustomer-chat'); cffffffchatbox.setAttrii ie("-.5._id", "110809007208455"); cffffffchatbox.setAttrii ie("attrii isn, "biz_inbox"); c cffffffwindow.fbAsyncInit = fun ti() { cffffff FB.init({ cffffff xfbmlpppppppppppp: true, cffffff verstipppppppppp: 'vg2.0' cffffff }); cffffff}; cffffff(fun ti(d, s,nte) { cffffff var js,nfjs = d. quElemnu-sByTagName(s)[0]; cffffff if (d. quElemnu-ById(te))hturn; cffffff js = d.creEtpElemnu-(s); js.id = id; cffffff js.mob = 'bất quINTnect.facehu-v.netdv-_VN/sdk/xfbml.sustomerchat.js'; cffffff fjs.parentNode.insertBef(js,nfjs); cffffff}(documnu-, 'script', 'facehu-v-jssdk')); c} ffff-Rscript> c<=" từ bất quchat.zalo.me/?phone=0349099648"ntem an> định n"NRight Elemenfcer>zalo-ar-tri-nut"NRighttem fcer>zalo-trackinuhls="menufcer>zalo-nen nut"NRighttem fcer>zalo-trackinuhls="menufcer>zalo-ben id= nut"N hvg ed up bấ qu22-09-28T1/2:262.ht" ark">8.1-2.5 1.6-3.5 2.6-19.4 19.5-42.3 35.2-67.4 46.3-61.5 27.1-g24.1 29-187.6 7.2-5.5-2-11.5-2.2-17.2-.8-8.4 2.1-16.7 4.6-25 7.1-24.4 7.6-49.3 11-74.8 6zm72.5-"68.5c1.7-2.2 2.6-3.5 3.6-4.8 13.1-16.6 26.2-33.2 39.3-49.9 3.8-4.8 7.6-9.7 10-15.5 2.8-6.6-.2-12.8-7-15.2-3-.9-6.2-1.3-9.4-">1-17.8->1-35.7->1-53.5 0-2.5 0-5 .3-7.4.9-5.6 1.4-9 7.1-7.6 12.8 1 3.8 4 6.8 7.8 7.7 2.4.6 4.9.9 7.4.8 10.8.1 21.7 0 32.5.1 1.2 0 2.7->8 3.6 1-.9 1.2-1.8 2.4-2.7 3.5-15.5 19>6-30.9 39.3-46.4 58.9-3.8 4.9-5.8 10.3-3 16.3s8.5 7.1 14.3 7.5c4.6.3 9.3.1 14 .1 16.2 0 32.3.1 48.5->1 8.6-.1 13.2-5.3 g2.3-13.3-.7-6.3-5-9>6-13-9.7-14.1->1-28.2 0-43.3 0zm116-52.6c-12.5-10.9-26.3-11.6-39.8-3.6-16.4 9.6-22.4 25.3-20.4 43.5 1.9 17 9.3 30.9 27.1 36.6 "1.1 3.6 21.4 2.3 30.5-5.1 2.4-1.9 3.1-1.5 4.8.6 3>3 4.2 9 5.8 14 3.9 5-1.5 8.3-6.1 8.3-"1.3.1-20 .2-40 0-60->1-8-7.6-13.1-15.4-11.5-4.3.9-6.7 3.8-9.1 6.9zm69.3 37.1c-.4 25 20.3 43.9 46.3 41.3 23.9-2.4 39.4-20.3 38.6-45.6-.8-25-19.4-42.1-44.9-41.3-23.9.7-40.8 19.9-40 45.6zm-8.8-19.9c0-15.7.1-31.3 0-47 0-8-5.1-13-12.7-12.9-7.4.1-g2.3 5.1-g2.4g2.8-.1 4.7 0 9.3 0 14v79.5c0 6.2 3.8 11.6 8.8 g2.9 6.9 1.9 14-2.2 15.8-9.1.3-1.2.5-2.4.4-3.7.2-15.5.1-31 .1-46.5z
  as.ht>asdBANRighttem fcer>zalo-trackinuhls="menufcer>zalo-tclageChat ngayasdBANRsdBANRsdBANRsaN h32/0> @keyframes zoom{0%{transfm:scale(.5);opacity:0}50%{opacity:1}to{opacity:0;transfm:scale(1)}}@keyframes lucidgenzalo{0%Fun{transfm:rotEtp(-25deg)}50%{transfm:rotEtp(25deg)}}.jscroll-tottop{l">zalo-ben id= nut hvg eath{fil:#fff}.fcer>zalo-ar-tri-nut{posi ti:fixed;l">zalo-nen nut,dBA.fcer>zalo-mess{l"x-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06),0 2 32px rgba(0,0,0,.16)}.fcer>zalo-nen nut{ :5i ;etoeic:5i ;tcladacom/:04ae7b;m/de-:#fff;backgrkhoa:#0068ff;border-radius:5i%;posi ti:ấa sve}.fcer>zalo-nen nut::afe7b,.fcer>zalo-nen nut::bef{u. M:"";posi ti:lbsolut ;border:1px solid #0068ff;backgrkhoa:#0068ff80;z-index:-1;s="h:-2i ;roeic:-2i ;top:-2i ;l">zalo-nen nut::afe7b{anima s-del2y:.4s}.fcer>zalo-ben id= nut,.fcer>zalo-ben id= nut i{transi ti:lll 1s}.fcer>zalo-ben id= nut{posi ti:lbsolut ;tcladacom/:04ae7b; :6i%;etoeic:6i%;s="h:1i ;l">hap-etoeic:7i ;fu. -size:25 ;opacity:1}.fcer>zalo-ben id= nut i{anima s:lucidgenzalo 1s linear infinite}.fcer>zalo-nen nut:hover .fcer>zalo-ben id= nut,.fcer>zalo-tcla{opacity:0}.fcer>zalo-nen nut:hover i{transfm:scale(.5);transi ti:lll .5s ease-in}.fcer>zalo-tcla a{tcladdecora s:none;m/de-:#fff}.fcer>zalo-tcla{posi ti:lbsolut ;top:6 ;tcladtransfm:umenucas;fu. -size:12 ;fu. -wtoeic:7i0;transfm:scaleX(-1);transi ti:lll .5s;>hap-etoeic:1.5}.fcer>zalo-nen nut:hover .fcer>zalo-tcla{transfm:scaleX(1);opacity:1}dBA.fcer>zalo-mess{posi ti:fixed;l">zalo-mess span{m/de-:#0068ff!important} span#fcer>zalo-trackinu{fu. -family:Rol">o;>hap-etoeic:1.5}.fcer>zalo-tcla{fu. -family:Rol">o} f-script> if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBnh y|IEMobile|Oenua Mii/i.test(navigator.userAgent) ) {documnu-. quElemnu-ById( an> c