TỔNG HỢP CÁC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOEIC PART 5 2018

TỔNG HỢP CÁC ĐÁP ÁN ĐỀ THI
TOEIC PART 5 2018

1. the money management seminar hội thảo quản lý tiền
2. exceptional contribution: đóng góp đặc biệt
3. launch a marketing campaign: ra mắt chiến dịch quảng cáo
4. the company’s overall sales tổng danh thu chung của công ty.
5. concerning fringe benefits liên quan đến phúc lợi
6. employee handbook sổ tay nhân viên
7. Substantial amount: một lượng đáng kể
8. a technical description mô tả kỹ thuật
9. urban renewal development sự phát triển đổi mới đô thị
10.adverse effect ảnh hưởng xấu
11.The conference’s keynote speaker diễn giả chính của hội nghị
12.various impacts tác động khác nhau
13.different impacts tác động khác nhau
14.music industry ngành công nghiệp âm nhạc
15.Documents with a secret nature những tài liệu với tính chất bí mật
16.safety deposit box két an toàn
17.The fitness club câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ/thể hình
18.a steadily increasing number tăng đều đặn số lượng
19.develop new programs phát triển các chương trình mới
20.the city center trung tâm thành phố
21.The job fair hội chợ việc làm
22.The effects of affordable housing: Những ảnh hưởng của nhà ở giá rẻ
23.rural areas vùng nông thôn
24.The annual buget ngân sách hàng năm
25.by the end/at the end of cuối cùng
26.busy calculating figures bận rộn tính toán số liệu
27.assigned tasks nhiệm vụ được giao
28.somewhat complex hơi phức tạp
29.the sheet provided bảng cung cấp
30.verify the hours xác minh các giờ
31.the end of each day cuối mỗi ngày
32.shown strong resistance thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ
33.the city government chính quyền thành phố
34.The team members các thành viên trong nhóm
35.the same opinions những ý kiến tương tự
36.the same information những thông tin giống nhau
37.The two divisions hai bộ phận
38.lucrative field lĩnh vực sinh lợi
39.the advertised position vị trí quảng cáo
40.the whole month cả tháng
ANH LÊ TOEIC

Xem thêm khóa : luyện thi toeic

Chat ngay