Tìm hiểu về mệnh đề danh ngữ (Noun Clause)

Mệnh đề danh ngữ (Noun Clause) đóng một vai trò quan trọng trong câu. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách dùng và vị trí của nó. Cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé

Các dạng của mệnh đề danh ngữ (Noun Clause)

Cụm danh từ có dạng “ từ liên kết + chủ ngữ +động từ”

E.g He didn’t know that the shirt was so small.

Anh ấy không biết rằng chiếc áo quá nhỏ

Các loại từ nối của mệnh đề danh ngữ (Noun Clause)

Từ nối của mệnh đề danh từ chia theo ý nghĩa gồm 3 loại chính.

Từ nối Ý nghĩa
That Cái mà
Whether/if Cho dù/nếu/liệu
Từ nghi vấn

Who ~ người mà ..

What ~ cái mà ..

Which ~ cái nào

When ~ khi

How ~ như thế nào

Where ~ nơi mà

Why ~ tại sao

E.g Ms Santos asked if she could reschedule the meeting.

Cô Santos hỏi liệu cô có thể sắp xếp lại cuộc họp không.

E.g Where the event will be held has still not been decided.

Nơi mà sẽ được tổ chức vẫn chưa được quyết định.

anh-le-toeic

Vị trí và cách sử dụng mệnh đề danh ngữ

Mệnh đề danh ngữ (Noun Clause) nằm ở vị trí bổ ngữ, tân ngữ, chủ ngữ, và đóng vai trò như một danh từ trong câu

Chủ ngữ How to assemble the desk is described in the manual.

Cách lắp ráp bàn như thế nào được mô tả trong hướng dẫn

Tân ngữ cho động từ Ms Scott forgot when the appointment is

Cô Scott quên mất khi nào cuộc hẹn.

Tân ngữ cho giới từ Mr Gerard thought about where he should take his guests to dinner.

Ông Gerard nghĩ về nơi mà ông nên đưa khách của mình đi ăn tối.

Bổ ngữ Cutting costs is what we need to discuss today.

Cắt giảm chi phí là những gì chúng ta cần thảo luận ngày hôm nay.

Xem thêm: Cấu Trúc Câu Đảo Ngữ: Tổng Hợp Lý Thuyết Đầy Đủ Nhất

Dành cho bạn mất gốc tiếng Anh, Anh Lê Toeic hiện nay vẫn đang khai giảng khóa học INTENSIVE TOEIC giúp bạn bứt phát nhanh chóng số điểm 600+ Toeic. Nhấn vào link dưới đây để trải nghiệm và xem kết quả của những người đi trước nhé!

Xem thêm: INTENSIVE TOEIC – Lấy lại nền tảng, bứt phá TOEIC 600+

Xem thêm khóa : Toeic 4 kỹ năng
Twitack ch Văn Tuấn,twitack s1" class="errer" >mailto:your@email #col-1913E-mail < CS1e> -henoo lapse" idiavr088" rer" >/e> -hen/p-Tư vx meass="n Bình,li> Lul> " > 3333D%22hhletfb-rooLg>_ 3333D!-- 3333D%22hhletfb-tustomer-chatylVăn Tufb-tustomerchaty> 3333D 3333Dscript funr tex initFB(){ 333333vargchatbox = documwp-.12"Elemwp-ById('fb-tustomer-chat'); 333333chatbox.setAttrin Be("text_id", "110809007208455"); 333333chatbox.setAttrin Be("attrin BC?sh, "biz_inbox"); 333333window.fbAsyncInit = funr tex() { 333333 FB.init({ 333333 xfbmliiiiiiiiiiii: true, 333333 verstexiiiiiiiiii: 'veic.com/chat.zalo.me/?phone=0349099648"hhlet088"zaloarge-12" >
oding="asyncfc #czalo-ad-tri-nut odinghletfc #czalo-tracki omh6aO= Lst0m"letM82.6 380.9c L.8-.8-3.1-<.7-1-3.5 1.3-1 2.7-1.9 4.1-2.8 13.1-8.5 25.4-17.8 33.5-3L.5 6.8-11.4 5.7-18.1-2.8-26.5C69 269.2 48.2 21.7.5 26.6.6 62.3c.2 104.3 0 208.6 0 31t 0 32.4 24.7 59.5 57 60.7 27.t>1.1 54.6.2 82 .1 2 .1 4 .2 6 .2H290c36 0 72 .2 108 0 33.L 0 60.5-27 60.5-60.3v-.6-58.5c0-1.4.5-2.9-.4-4.4--w8.1-2.5 1.6-3.5 2.6-19.4 19.5-42.3 35.2 67.4 46.3-6L.5 27.1-<24.1 29-187.6 7. -5.5-2-11.5-2.2-17.2-.8-8.4 2.1-16.L 4.6-25 7.1-24.L 7.6-49.t>11-74.8 6zm72.5--68.5c1.7-2.2 2.6-3.5 3.6-4.8 13.1-16.6 26.2-33.2 39.t-49.9 3.8-4.8 7.6-9.7 10-15.5 2.8-6.6-.2-12.8-7-15.2-3-.9-6.2-1.3-9.4--w1-17.8-w1-35.7-w1-53.5 0-2.5 0-5 .3-7.4.9-5.6 1.4-9 7.1-7.6 12.8 1 3.8 4 6.8 7.8 7.7 2.4.n 4.9.9 7.4.8 10.8.1 21.7 0 32.5.1 1.2 0 2.7-w8 3.6 1-.9 1.2-1.8 2.4-2.7 3.5-15.5 19w6-30.9 39.t-46.4 58.9-3.8 4.9-5.8 10.3-3 16.3s8.5 7.1 14.3 7.5c4.6.3 9.t.1 14 .1 16.2 0 32.t.1 48.5-w1 8.6-.1 13. -5.3 eic.com/zalo.me/0349099648";}3D script