Danh từ

Danh từ

Danh từ trong tiếng Anh không chỉ đơn thuần là đối tượng được nhắc đến trực tiếp hay gián tiếp thực hiện hành động hay chịu tác động của hành động trong câu mà còn liên quan chặt chẽ tới hình thức chia thì của động từ. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học cách nhận diện danh từ, phân loại chúng và vận dụng đúng thể thức của danh từ nhé.

1. Chức năng của danh từ

• Danh từ trong tiếng Anh là từ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm…

• Chức năng của danh từ:

– Làm chủ ngữ: Her children are very obedient

– Những đứa con của cô ấy rất ngoan.

– Làm tân ngữ trực tiếp: Nam likes some chocolate

– Nam thích sôcôla.

– Làm tân ngữ gián tiếp: John gave Peter a red pen

– John đã đưa cho Peter một cái bút màu đỏ.

– Làm bổ ngữ của chủ ngữ: (đứng sau các động từ “tobe” và “become”): My sister is a journalist

– Chị gái tôi là một nhà báo.

– Làm bổ ngữ cho tân ngữ: People consider him a teacher

– Mọi người nghĩ anh ấy là một giáo viên.

2. Phân loại danh từ Danh từ có thể chia thành 4 loại như sau:

– Danh từ chung.

– Danh từ riêng.

– Danh từ trừu tượng.

– Danh từ tập thể.

● Danh từ chung (Common nouns)

– Danh từ chung là những danh từ chỉ người, việc và địa điểm Ví dụ: Dog, house, picture, computer.

– Danh từ chung có thể được viết dưới hình thức số ít hoặc số nhiều Ví dụ: A dog hoặc dogs

– Danh từ chung không viết hoa chữ cái đầu.

● Danh từ riêng (Proper nouns)

– Danh từ riêng là những tên riêng để gọi từng sự vật, đối tượng duy nhất, cá biệt như tên người, tên địa danh, tên công ty…. Ví dụ: Microsoft, Mr. David Green, La Thành street, Greentown Hospital, Town House Hotel, City Park….

– Chú ý: danh từ riêng phải viết hoa chữ cái đầu.

● Danh từ trừu tượng (Abstract nouns)

– Một danh từ trừu tượng là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm. Ví dụ: Joy, peace, emotion, wisdom, beauty, courage, love, strength, character, happiness, personality

– Danh từ trừu tượng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều.

– Danh từ trừu tượng có thể đếm được hoặc không đếm được.

● Danh từ tập thể (Collective nouns) – Một danh từ tập hợp gọi tên một nhóm hay một tập hợp nhiều người, nơi chốn, hoặc đồ vật Ví dụ: Crew, team, navy, republic, nation, federation, herd, bunch, flock, swarm, litter

3. Xác định danh từ đếm được và không đếm được (Countable noun/ Non-countable noun):

Danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu cần được xác định chính xác là danh từ số ít hay số nhiều, đếm được hay không đếm được để chia thì cho phù hợp với động từ. Như một phần trọng tâm trong chuyên đề “danh từ”, chúng ta hãy cùng ghi nhớ những danh từ đặc biệt sau.

· Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the.

Ví dụ: One book, two books, …

· Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc biệt như: milk (sữa). Bạn không thể nói “one milk”, “two milks” … (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bìnhđựng, bao bì…đếm được như: one glass of milk – một cốc sữa).

Lưuý:

* Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt như: person – people; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice …

* Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có “a” và không có “a”: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish.

* Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water … đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó.

Ví dụ: This is one of the foods that my doctor wants me to eat.

* Danh từ “time” nếu dùng với nghĩa là “thời gian” là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là “thời đại” hay “số lần” là danh từ đếm được.

Ví dụ: You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được)

Chat ngay