Học TOEIC từ đầu: Các loại câu hỏi trong tiếng Anh

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Đặc biệt, những câu hỏi và trả lời là điều xuất hiện xuyên suốt trong part 2 Listening TOEIC. Vì vậy, để cải thiện điểm nhanh hãy khởi động học TOEIC từ đầu với các mẫu câu hỏi cơ bản nhất nhé. Rất đơn giản thôi các bạn!

HỌC TOEIC TỪ ĐẦU VỚI CẤU TRÚC CÂU HỎI

Trong câu hỏi, trợ động từ hoặc động từ ”to be” bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Nếu không có trợ động từ hoặc động từ ”to be“, ta phải dùng dạng thức “do, does, did“ như một trợ động từ để thay thế. Sau các động từ hoặc trợ động từ đó, phải dùng động từ chính dạng nguyên thể không có “to“. Thời và thể của câu hỏi chỉ được chia bởi trợ động từ, chứ không phải động từ chính.

Câu hỏi Yes/ No

Cấu trúc: Trợ động từ be do, does, did + chủ ngữ (S)+ động từ + ….?

Sở dĩ gọi đây là dạng Yes/No question như vậy là vì khi trả lời, sẽ bắt đầu với Yes/No.

 • Yes, S + trợ động từ/ to be
 • No, S + trợ động từ/ tobe + not.

Ex:

 • Isn’t Mary going to school today? -> Yes, she is.
 • Was Mark sick yesterday? -> No, he was not.
 • Have you seen this movie before? -> Yes, I have.
 • Will the committee decide on the proposal today? -> No, it won’t.

Câu hỏi lấy thông tin (information question)

Đối với loại câu hỏi này, câu trả lời không thể đơn giản là “yes” hay “no” mà phải có thêm thông tin. Chúng thường dùng các từ nghi vấn, chia làm 3 loại sau:

Who hoặc What: câu hỏi chủ ngữ

Đây là câu hỏi khi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động.

Cấu trúc: Who/ What+ động từ (V) + …… ?

Ex:

 • Something happened lastnight => What happened last night?
 • Someone opened the door. => Who opened the door?
Whom hoặc What: câu hỏi tân ngữ

Đây là các câu hỏi dùng khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động.

Cấu trúc: Whom/ What+ trợ động từ (do/ did/ does)+ S + V + …..?

Lưu ý: Nhớ rằng trong tiếng Anh viết bắt buộc phải dùng whom mặc dù trong tiếng Anh nói có thể dùng who thay cho whom trong mẫu câu trên.

Ex:

 • George bought something at the store. => What did George buy at the store?
 • Ana knows someone from UK. => Whom does Ana know from UK?
When, Where, How và Why: Câu hỏi bổ ngữ

Dùng khi muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động.

Cấu trúc: When/ where/ why/ how + trợ động từ (be, do, does, did) + S + V + bổ ngữ (+ tân ngữ)?

Ex:

 • How did Maria get to school today?
 • When did he move to London?
 • Why did she leave so early?

Câu hỏi phức (embedded question)

Là câu hoặc câu hỏi chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word). Động từ ở mệnh đề thứ hai (mệnh đề nghi vấn) phải đi sau và chia theo chủ ngữ, không được đảo vị trí như ở câu hỏi độc lập.

Cấu trúc: S + V + question word( từ để hỏi) + S + V

Ex:

 • The authorities can’t figure out why the plane landed at the wrong airport.
 • We haven’t assertained where the meeting will take place.

Trong trường hợp câu hỏi phức là một câu hỏi, áp dụng mẫu câu sau:

Cấu trúc: Trợ động từ + S + V + question word + S + V

Ex:

 • Do you know where he went?
 • Could you tell me what time it is?

Lưu ý: Question word có thể là một từ, cũng có thể là một cụm từ như: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, what kind.

Ex:

 • I have no idea how long the interview will take.
 • Do you know how often the bus run at night?
 • Can you tell me how far the museum is from the store?

Câu hỏi đuôi (tag questions)

Đây là dạng câu hỏi thường xuất hiện như BẪY trong đề thi TOEIC. Đồng thời, đây cũng là kiến thức mà hầu hết các bạn đang học TOEIC từ đầu không nắm vững và dễ nhầm lẫn.

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó. Do vậy, họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Ex:

 • There are only twenty-eight days in February, aren’t there?
 • It’s raining now, isn’t it?
 • You and I talked with the professor yesterday, didn’t we?

Có thể thấy, câu hỏi đuôi chia làm hai thành phần tách biệt nhau. Chúng được ngăn cách bởi dấu phẩy theo quy tắc sau:

 • Sử dụng trợ động từ giống như ở mệnh đề chính để làm phần đuôi câu hỏi. Nếu không có trợ động từ thì dùng do, does, did để thay thế.
 • Nếu mệnh đề chính ở thể khẳng định thì phần đuôi ở thể phủ định và ngược lại.
 • Thì của động từ ở đuôi phải theo thời của động từ ở mệnh đề chính.
 • Chủ ngữ của mệnh đề chính và của phần đuôi là giống nhau. Đại từ ở phần đuôi luôn phải để ở dạng chủ ngữ.
 • Phần đuôi nếu ở dạng phủ định thì thường được rút gọn (n’t). Nếu không rút gọn thì phải theo thứ tự: trợ động từ + S + not? (VD: He saw it yesterday, did he not?)
 • Động từ “have“ có thể là động từ chính, cũng có thể là trợ động từ. Khi nó là động từ chính của mệnh đề. Trong tiếng Anh Mỹ thì phần đuôi phải dùng trợ động từ “do, does hoặc did”. Tuy nhiên, trong tiếng Anh Anh thì bạn có thể dùng “have” như một trợ động từ.
  • You have two children, haven’t you? (British English)
  • You have two children, don’t you? (American English)


Xem thêm khóa : luyện thi toeic

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký tư vấn