REVIEW ĐỀ THI TOEIC LISTENING PART 1 CỦA THÁNG 6/2018

Chào các bạn, Anh Lê Toeic đã tổng hợp xong và hôm nay anh sẽ review cho các bạn về đề thi Toeic Listening Part 1 của Tháng 6/2018. Các bạn cùng theo dõi xem độ biến hóa của các bức tranh tháng 6 nhé!

 

Qua bài review đề thi Toeic Listening Part 1 của tháng 6/2018, các bạn đã thấy mình có thể làm được bao nhiêu bức tranh chưa. Các bạn hãy luyện tập nghe mỗi ngày và học thêm từ vựng diễn tả hành động thường gặp cùng cách phát âm để nhận biết khi làm bài nhé. Đối với các bạn cần bằng gấp để ra trường hoặc xin việc, anh sẽ hướng dẫn cách hoàn thành mục tiêu nhanh nhất ở khóa Toeic cấp tốc 6 ngày nhé. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm khóa : luyện thi toeic

7co12 14( ANH se3er70 r71"v257271"671"v2571nter;n tyle=r;">531center; 1-0 r63ext5row l-1 <3er72col-i1 w-co59ol > 6;">4l-i381 5 5 3 6 >tyltext1>text-3gGe 4E TOE4o59ol TOEr;">59olor1or:vlor1or:v inl <625727ter;ny969 5 ny969 1or:hkeTol6-n>57274y2" eh 343r" >ext-3terccoli4l <625 ss="colollr;">"colollr;1}gGe 0C3>063tyl406"4l031 h olo 1>063tylcoloco59orầ"/> o59or3 <001-2<6257 o595keTnhh ng8 7yle1co12 9s="ch-3v-xt"> e 0er;ny <>ext-3t6apse2" > 25727ter;eTrh239 7vnner4cw> <78r;ny2t">3Gco375 sser;"><8r;ny6"colo90o 0}938 3 t">an938 enu-lin 239 7i0n21"tex46eic.g-tv-3ss="row r8 sty<63tyl938 tyr2pse3er;">227271"6it/up31">0 r7up31">1>texv-6Tol6h2col--0 r95keT t"zM30a596;"col:row 31">0 "/-n>5727">0m3tylc7-i0n0m3tup312l > 374 0}g87 239 7low 31"> <75">4d0m3v14(nhhh4sg87v-9>texcn>5727">nhhd1y2" e t8 2ny2t"row col7upli4g87 ny969Gcoli4<1y6"colo0727"> 68G07271"670n0m3tup2-1 <2 vv c0les="cdiv2 l531 <938 enl-1 <938 en1or:h> <78r;up31"> <78r;3 s=up312-co563t274y501-2-ol >6r 68Ghr938>6r 68G7}gGe 0C2TOEr;">656C4y6"colo968G5nter; olo 1>olo 2ldiv2 l7-li5y8427"> 6li5eh y85r" >01-eTrceh olo 0}g2r72c5 ny969 4 ny969 271"6it/up5 s="cng8 T969 275727">5tyl406ow l-1 lo0727">8er72c"/h7T75rw 031 <2-lin>06 r8r;ny06 OEr;">001-2t8 25o072rw -2r72cn Ph>g87 3"/> o75 3"/s1y6"col;1}gG7C3>062h--30}gzk fl> 42TO6720c>4d0mtyleas836> t/u6las16aps6> 6sas164 c1 c1 c1c4d0mtyllas8357 o54 2ny667 0=" hr8 tex534 1"568"4l0=" 1 <667"4l0=" 8s837:var6-as16aar6- 6s-as16aps6ps6ps6zM1239 4:a 056C9380Th r84lco s=7 7h-1376v x753l l7--i4ll53h-1508l=up32 7 7h r85cla <26v2 lv28v0a596h=up32v <66row 353;nyr2eic.924inT79 7--inT79 0c242G072779 0c1 s=up0 <39-i0n26ty0t351 <39-i0n79 0c39-iup32 072779 in>218pse3eol <66 7--inT61270 iv2 l36ty0tr6l2nhI4y0tr6h0tr6v 0c39-c0y0t351 <353tyl528 0 264iup32 0c703> <26v2 l3 0c39-2 l848 0c39-2 l496 >tyl244 0c616l2nhI42 l848inl <353tyl04-inT749 0c1 s2 lv28e <089lig626v="1792 lv28e <26v2 l7s6zM24l0= 076row r6ty0t086y0t6-i0n1 s=upv28e <1 ss70 79 in>17770 79 in>r2ec0in>177l <044 0cer;ny132 0c39--0 r28in>264c0 79 in>44s2 lv28 1s lv28 7--in2 l409v="838Ghr112-co508Ghr112-0 79 inpse3e670n0opE T71-i0n1 sl <086y0t351 0coer70 836>t>264iup452 0c703in>177len1or:h<26v2 l452 0c2eol <612inl <9/p> <1er;">9/p> 1 ng8 T716it/up40o 0}79 11222gn7-inn11s w 79 in up32 0c045Gco584;ny132ltex65Gco451 i27>512 208he <9/pc0 0c242tyl04-inT838 0c1 s2 lv28inl <0 style= in>264i0lar6l r2ec0in>353;ny1er;">r28in>r28in>r28in>1er;"in>35- <044 0cr2eic.132ltex6v2 l452row r6tl <0 stylr6l <1 s=upv28 <1 s <881it/up s="co4iup32iup32 0727r28in>086y1d0mtyl>264iup716l <6 4nr25h r84li0n1 sl <9/phw 79 l 0c1 s2 lr85cl32TO6 17.32h--33c0 0c242in>086inT749 0c2eol <924inT2eol <2eol <66 0c39-2 lv28 <39-s1y1> <1er; T71-i0nr28ltex6v2 l584row 242in>1777 1s w 264iup716 w 264iup848in 72e <9/p> 72e 73it/up14s w 264i2c24inT79 2TO4 0cr2eic.703i1 ng8 T056C T98 T056C0c703inolol74 0c22 7--inT66 0c35 w 353;nyr2e <881ityr2e co584;ny01d <617ic.04-iup145 0c1 s2 lr85cl35.aar6c1 srow r6tl <90v="48tC1"201 <66C3p697h 716l <1 s <39-cn>35-hr 63inT61274y2inT79 9380Th r84li0n1 sl <9/pcnT264i0l44 0cr2eic.703i0n79 0c79 in>264iw r6tl 66LÊ T241> 9p697row 353;ny17770 838>t>264iup452 0c264iw 881it/up5G270 308ehr112-0 9/p> <79 3 0c79 > 376it/up32 n>35-hr s2 l0 -33inT61270 8792 l49-iup32 2TO4/up32 n>44 0 T056C0c1 s2 l848inc39--tex6v2 l584row r28> <264iup 1s="c39-iup45s <39-i0n70o 0 r35 w 264iup584;ny79 0c3o3 w 242tylr2e co14p> <1 s2 l45s <39--tex6v2 l717yl47co15 868row 04-inT264i0lar6l <484i0lar6l <26v2 l518h=up32v <66row 353;nyr2eic.924inT79 7--inT79 0c242G072779 0c1 s=up0 <39-i0n26ty0t351 <39-i0n79 0c39-iup32 072779 in>218pse3eol <66 7--inT61270 iv2 l32-0tr6l2n112-0 r6h0tr6cyl086y0t086inT1 s <218 <1 s <39- 0y0t351 <353tyl528 0 264iup32 0c703> <26v2 l3 0c39-2 l848 0c39-2 l496 >tyl245 0c616l2nhI52 l848inc01d <089tyle=1inT264i0larr;">r29yl49>69Gc6c1 srow 17e 0}r2eic.,96C T762 <66C3p697h 716l <1 s <39-cn>35-239 5inT6127ente2inT79 9380Th r84cnl <353tyl04-inT6-i0n1 sl <924inT2eoi0l44 0cr2eic.703i0n79 0c79 in>35- <1er;">61270 218 <79 0c1 s=w 3o3 w 242tylr7IC T0 <6-2 l848 0c353tyl086y0t6- <1 s <9Er;">66L54c17e ct>66iup452 0c6-i0n70o 0 v28e <218pse45s <6-i0n242tyl61270 66iup232-0tr6iup848in up14s w 308ehr067 <9/p> 73 w 24ic.703i1 0 T056C T848 co056C0cr2e co056C0cx6v2 l584 <79 lw 264i2chI4h 716l=up32 7 7h r85cla6Tol9 17.98c0 0c242in>1er;">66C0cr2e <66 0c35 w;">61270 1 sl <79 0c39-in>264iw r6tl <39-i0n66 0c39- v28h 0c397row 881it/up s 0c31/up s 0c9/pcl31 076 076row 0 s;n-0n178-0c043i0n26ty0t132h-n>264c- 086y0t047-0coer70 133i0n26tyl43T617 17.98c0 0c242in>1er;">66C0cr2e <66 0c35 w;">61270 1 sl <79 0c39-in>264iw r6tl <39-i0n66 0c39- v28h 0c396row 881it/up s 0c31/up s 0c9/pcl53l78s 076row 3o3 wi0n66 0c22ic.924inT66ow 17e 0}264iw r6tl <749 0c26v2 l452 0 0t79 in>2642 lv28 <79 i lv28 <35 w;">66- <1er;">9/p> 79 0c31w-cov28e <9/5-cov28zk fl> 134 P8t356row 4- 0y0t873 w 138 rtl <413si0n662 0c6-1 619lig413i1 n41in>41xcn>50e co09-i0n131C T765 0c393vup s7row 6n Ph>26 32/lign9"> 02/lign9"> 2y<63tyl763si0n7fff;h229i0n7fff2s16:rw> 1-1 lo71s w t43ehr 62sw co-iup32 se45s lo70780"30s 82 sty > 21o 1>086inT425r" 616llol76row 3etex01 <673tyl333tyl91270 398si0n47styl090v="715tyl090cla-147low 898 776h=up67gn: pad-7l491h23948l0 76>las491h/up551-30}1/5-co776cla049l-1241xcn <7357272lo 1>273tyl 73

551C T8clac.551l <39 w;">6727">07s 0c91270 217s">329i0ng-3 w 329i0n595rw> <147-0c0/p> <2er70 07 y0t385si0n11270 214tex01 <309row 0 7-0c095 0c303> <269i0n648> 06-c0y0t439lig10eic.8er;ny3/p>1 n76s 85 e <228 37-i0n228c0 7l5;" se44-inT168Ghr073 w 505l70 r69Gco189row 543i0n25s lo0-ty0t378 50ty0t378 0n229 0727r2r;">07770 71inT23si0n276 0c355i0n276 0c607cn <20o 0}058 <32/lig17s w t43s">37s 0c36 0 73 w 615rw 4=1inT2e2inT736 0 rgelig945 0c9sw 31" 0o71s w 31"> <151 i33y969Gc4 618h=up59tlig7 322">-14--te7C3>22">up592l <8/p> 02-i0n753si0n7roE T198i0n7roE2cn0c07271"2in>1es lo7er;nyr1"


605tyl405Gco30 <60o 2last-ny60o 0}8or:h> <5er;">245 2lar" 0o735s"> "> <176 0c ">-1056yl43T3me;8t356row 42r;n <8 Qu27ol5-co159lig467si0n627 0n7"te82e co28370 "> <135- <"> <77rcn <5lig116;">87o 0}34e co133s">558 <32lor:#79lig32lor:805tyl14e co151 <444rw 34-y0t29-inT61770 712inl81 255s">29 148inc29 82 c0y0t48370 11">0 8 <339 1(ow r27-nn26ty0t54 <39-i0n95 e <39- id3 27 14 618h=up786liup85t-5<6-thow 031-30}e=1inT163row 111in>735- 511h/up436l 107s"> "te2394elig94v xe28hup43l- 376it-1449l 25 2l267 <751sw c01d1y2-lin>c01d-1154zM8e9Er;23 615rw 53-in2 l003> <1332 l401 <399sw 71 <65o 0}93p>1 n74cw r25> 108L <3" e1> 73it/0t54> <131 <95 0c394iup232si0n6oi0l42apse1 s <42ah-ny624 > 097C (001h0 rg5cla8TO4 24.96h=4p436l

3ong>335h-1 low 294llo345h=4p436cl26t547824.96l 015lig15o 0}e= in>39lige= in>6st-ny00o 0}361-n>01e 0}g/3tyl03 Ph>728hty

<5"2in>1e9llo933;nyr3 s0}g46l0c881ity64-iup57rcn <554> <1colo029i0n451C T426si0n7f3 w 69s lo29e <885lse417C3>263h- T803l- <1/p> 947h-ty64-LÊ6 137i20cgG9h <424cn.472inl <843i0n12 lv0eic.gs <39-i0n50tl <39-i0n912c0y0t2 7-0c08-i0n502e <258-ty64-si0n442e <21-i0nes="c21-htyl402li0n456Ghr07- id3 71s 2 <39lầ31-eT11h2385 @ C35OE4o7I4y0tr46l2n936h=up645l0tr46-2:#fff;h2-1 4o7I4huptaclte7C3>11zk fl> ss="l 239 Trần Phblank" rel="nopy CS4:https:/ 239 Trần PhúQờng ú, n PhúQờng ún…

mall-12 largengbaie" tarn--scrollbaio Trầul-12 largnav navcêngbaionavcverticalonavculistcas0%20100 - Just another WordPress sis="ulass=home(max-widt show-fo0;"> u-link__theader_00px header-00pxanhletoTheanhlr "col-894258 Chính sách b>Giới ch ệuTú Xli> Chín Khóass="cton> ml
Chín SKYex menTú Xli> ml
Chín Chín LUYỆN THIex menTú Xli> ml
Chín>
ml
Chín>
ml
Chín>
<
px) 100GIAO TIẾPTú Xli> ml
alkChính div> httundaBox%31"> 5.html>GIAO TIẾP GENERALTú Xli> ml
alkChính div> hadvance-11> 5.html>GIAO TIẾP div> lassTú Xli> ml
Chín hoc/sky-toeic" > hoc/sky-t class="ux-menu->Lịch s="u gilassgTú Xli> hoc/sky-tre0px enu-linkcla">Re0px &# /ận ts="ux-Tú Xli> Chínthu-0pxn> Thư v ệnton> ml
hoc/sky-tt"uxlc qs="ux->Tài ml
Chínvngo-b"ux-menu-/a> ch qs="ux->Vngo Bài ml
hoc/sky-tdech qs="ux->n 9s="iex" hrTú Xli> ml
Chínt"uxlc q ->Tài Tú Xli> ml-0> mall-12 largeocial/span> leteic/span>s/20ass="ux--lin__turl" rel="1">
09/loxenu-itemxli>ưul> n…