úp bạn đá á ciíacentful> pzposf-argin-r/lv-ceT _bao_n _diem_t _duoc_cap_cadps_: os{iientsTh cbao n êu đ mstiì được cntainchứ.5 chỉ?-pctroli>acentful> pzposf-argin-r-endos{iients p>Có g đ msbạn cần niớ sau kh ctham id- kì t agepe: Ph u báo đ msagepe và caứ.5 chỉpagepe. Ph u báo đ mslà kết qur bạn niận được sau kh ctham id- kì t agepe khoảng 2stuần. Còn bằ.5 agepe sẽ được cntainv đ u k x-bạn đn đ msvà có đó.5 mộ mức lệ phí-theoaquy đnnh.neuy n ên, tiôlistiườ.5 các đơlnv đều că="cứ và cô.5 n ận trìtừn3 0 đ mstrở lên. Nộp Hồ sơ du !-- R: Chứ.5 chỉpagepe đạt>từn5 0 đ mstrở lên. Yêu cầu cadẩn đầu ra agepe cna sdiusviên kh cra trườ.5:ner 4 0 đ m Các lishsố vềrchứ.5 chỉpagepe-pp"napeder-inneTạ V t Nam,pagepe đalisđược sử dụ.5 làm cadẩn đầu ra và yêu cầu tốt ng pstạ hơln127 trườ.5 Đại !-- R, Cao đẳ.5der-30;-pp"napeder-inneTgepe được dùlisđể t fle="dụ.5 và đá á trìtổ.5 côlisty, do ng p lớn niỏstạ V t Nam-pp"napeder-inneH x-riy, chứ.5 chỉpagepe được sử dụ.5 và cô.5 n ận trên hơln150nqur lo id- trên tiế g> .-pp"napeder-inneTgepe là bài t uy tín được hơln14.; >tổschức sử dụ.5 để đá á trìacentful> pzposf-argin-r/lv-ceTam_qunt_troli_cua_cadps_: _agepe_troli_doi_soli_ n_n/ans{iientsTầm quntftrọ.5 cna chứ.5 chỉpagepe trolisđời số.5 x-riy-pctroli>acentful> pzposf-argin-r-endos{iients p>Chỉpriênistạ V t Nam, mỗi năm, các sdiusviên ra trườ.5 đều được n à trườ.5 yêu cầu có mức trìđược mức đ msnày cần ôl l flex-rt êm và caứ.5 chỉpagepescũ.5 được mộ số trườ.5 Cao đắli, Đại !-- R că="cứ làm đ u k x-cadẩn đầu ra cho sdiusviên tốt ng p.e=p"napee êm vào đó, nhìn vào khía cạ á trìBạn cần v kỹ năng hãy tìm ngae>bài iướng dẫn :fwase" > 24">Koi-tain-l-capposflel flex-rt tsm f-pctroli>apost/prange">p-duul> t a[i(hare0; ovtf="#main>p-duul> font-siz ex-col cucente-v naicon"> social8211;s (hare8211;s (hare8v clveeValvLeftwase" > whatsapositsend?; ov=C%C3%A1c%20th%C3%B4nb%20tin%20c%E1%BA%A7n%20bi%E1%BA%BFt%20-%E1%BB%81%20ch%E1%BB%A9nb%20ch%E1%BB%89%20agepe -
b a[/cacndhotionin1d>n-biet-ve padpse: posm fpage-d letoeagin-r> share/whatsapo/sharewp-contentcon oc{ fuirf Evos-outs: r tooltip whatsapolclass="flex-colnh-mediumShare0 fWhatsAppd/2021/09/logoShare0 fWhatsAppd>ight Elements -whatsapo"
ion:faceboo0 sharer.php?u=
b a[/cacndhotionin1d>n-biet-ve padpse: posm fpage-d letoe09/logoFaceboo0"0 cder- w--[if " re(tiis.e" >,tiis.-medi,' hidde500,i> 500,top=3 50,> =3 50'); weight:bold;;d nav-sno" re
erright Elements -faceboo0"0
twipx ! share?url=
b a[/cacndhotionin1d>n-biet-ve padpse: posm fpage-d cder- w--[if " re(tiis.e" >,tiis.-medi,' hidde500,i> 500,top=3 50,> =3 50'); weight:bold;;d nav-sno" re
erright Elements -twipx !"0
m glto:="#mayour@add} here ?suain-m=C%C3%A1c%20th%C3%B4nb%20tin%20c%E1%BA%A7n%20bi%E1%BA%BFt%20-%E1%BB%81%20ch%E1%BB%A9nb%20ch%E1%BB%89%20agepe&])){=C(0 0%20this%20out:%20 b a[/cacndhotionin1d>n-biet-ve padpse: posm fpage-d nav-scofo4 0 01-contentcon oc{ fuirf Evos-outs: r tooltip em gl"0-mediumEm gldefsa Fst-cd"02021/09/logoEm gldefsa Fst-cd">ight Elements -envelop"0
pe" taest pe"/create/oc{ /?url=
b a[/cacndhotionin1d>n-biet-ve padpse: posm fpage-&pper =
<&dei in an-r>C%C3%A1c%20th%C3%B4nb%20tin%20c%E1%BA%A7n%20bi%E1%BA%BFt%20-%E1%BB%81%20ch%E1%BB%A9nb%20ch%E1%BB%89%20ageped cder- w--[if " re(tiis.e" >,tiis.-medi,' hidde500,i> 500,top=3 50,> =3 50'); weight:bold;;d nav-sno" reerright Elements -pe" taest"0
ion:slnkpern shareAth:f E?mini=true&url=
b a[/cacndhotionin1d>n-biet-ve padpse: posm fpage-&-mediuC%C3%A1c%20th%C3%B4nb%20tin%20c%E1%BA%A7n%20bi%E1%BA%BFt%20-%E1%BB%81%20ch%E1%BB%A9nb%20ch%E1%BB%89%20ageped cder- w--[if " re(tiis.e" >,tiis.-medi,' hidde500,i> 500,top=3 50,> =3 50'); weight:bold;;d nav-sno" re
erright Elements -slnkpern"0
="httpsgwfoottioul> ress-1metas; ovt> trTiis ress- was ){wi9d0 0 wase" > b a[" nav-sd>.image>ta[">B a[-pos. Boo0 0 /nthefwase" > b a[/cacndhotionin1d>n-biet-ve padpse: posm fpage-d -mediumPermaslnkkefsCác thôlistn="cần biết vềrchứ.5 chỉpageped nav-sboo0 0 /s>permaslnk-pos.
    ngwp-duul>
    t grl posm f/b grid-ie: poiet-deg posm f-moi-nhat-v itpage-d nav-sprev">acentful> loads>>ght Elements --> ="88"
    b a[/ldding posm f-tick pordpsetam-ldding posm fa hopost-tiha-noipage-d nav-sclin/rL flex-rt tsm f ở đâuader-inneTrdps tâmpl flex-rt agepe nào tốt ở ià nội acentful> loads>>ght Elements -->
  • /dmp ary0Anh Lêng hi.-a--medi ">acent>Bài viết nổi bật{iientsp-duul> font-siz ploads>>="http rix" values="n>a{ c ){wis-slicips )}funct wp-duul> llicips:capi"; position:)}fun"se" > t grl posm f/> ue: %cc%89ndhogrid-gpage-di-nav nav-di636/li> 356=">
lazy{ nsttach -l/0.- sts--l/0.- <){win)}fun"s : decovscr ax-wi: scr lazy
< 636w,
t grl posm f/> ue: %cc%89ndhogrid-gpage-diGIỚIpaỪ CHỈpaHỜI GIAN (Preerpolatiskof time) clawcente-p-duul> llicips:capi"; position:)}fun"se" > t grl posm f/huotiod>n-d-ga--ite posm fpage-di-nav nav-di656/li> 3e7=">
lazy{ nsttach -l/0.- sts--l/0.- <){win)}fun"s : decovscr ax-wi: scr lazy
< 656w,
t grl posm f/huotiod>n-d-ga--ite posm fpage-diHướng dẫn đăng kýrt agepe clawcente-p-duul> llicips:capi"; position:)}fun"se" > t grl posm f/cacncach-su-ddpsegerdpds-d-gh-dotionupage-di-nav nav-di1020/li> 571=">
lazy{ nsttach -l/0.- sts--l/0.- <){win)}fun"s : decovscr ax-wi: scr lazy
< 1024w,
t grl posm f/cacncach-su-ddpsegerdpds-d-gh-dotionupage-diCÁC CÁCH SỬ DỤNG GERUNDS (DANH ĐỘNG TỪ) clawcente-cente s Anh Lêng hi.-a--medi ">acent>Các k down"
acent>VềrA nass="he{iients accordn-r:c gtpe">p-duul> ux exnu>n"ack>n"ack-aso justify-n"art class="flex-colncp rpp">p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > > hieui> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r VềrA nass="he r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > #i> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r T fle="dụ.5 r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > chinh-sach-th-gh-toani> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Chí >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > chinh-sach-bao-m ti> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Chí >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > d p24">ni> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Đ u khoản r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > lien-hei> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Liên hệ r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > lich-kh grid-n ux exnu-slnk__; ovetp r Quà tặn >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > /l Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Eboo0 độc q flen A ass="he r ients > >="http n >="http -cente>="https>="httpp ri="http r >="httpp p wp-duoton/dl-117352069701-conten/dl ex-col-12 pload-12 l/0.--3g> Anh 0 .299 -conten/dl> > Anh 0nh 0ppgwp-duotontlin>873847185/>" class; ov accordn-r--medi aginve ex-col cp rpp-h5>CHƯƠNG TRÌNHnHỌC{ih5>p r dul c e">p-duul> ux exnu>n"ack>n"ack-aso justify-n"art ex-col cp rpp">p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > 24">Koi-ts-ite /l Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Sky T r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-t; } spe-posm f/l Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r I } spe- agepe r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tain-l-ons: rd> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Tgepe Ons: r r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tain-l-g aopoiepd> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Tin-l G ao T ếp r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tain-l-4--itnangd> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Tin-l 4 Kỹ Năng r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tain-l-4--itnangd> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r L flex-rt ị agepe r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tielis-e" tapper trdl Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r IELTS INTERMEDIATE r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tielis-masx !"l Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r IELTS MASTER r ients > >="http n >="http >p-duul> accordn-r nnav-s1"tpp>p-duul> accordn-r:capi"; poe" > #i>ul> accordn-r:-medi plnsf">ight Elements --> down"
acent>CHƯƠNG TRÌNHnHỌC{iients accordn-r:c gtpe">p-duul> ux exnu>n"ack>n"ack-aso justify-n"art class="flex-colncp rpp">p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > 24">Koi-ts-ite /l Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Sky T r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-t; } spe-posm f/l Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r I } spe- agepe r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tain-l-ons: rd> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Tgepe Ons: r r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tain-l-g aopoiepd> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Tin-l G ao T ếp r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tain-l-4--itnangd> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r Tin-l 4 Kỹ Năng r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tain-l-4--itnangd> Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r L flex-rt ị agepe r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tielis-e" tapper trdl Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r IELTS INTERMEDIATE r ients > >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > a24">Koi-tielis-masx !"l Anh 0 ux exnu-slnk__; ovetp r IELTS MASTER r ients > >="http n >="http -cente>="https>="httpp ri="http r >="httpp p wp-duoton/dl-180570284601-conten/dl ex-col-12 pload-12 l/0.--3g> Anh 0 .299 -conten/dl> > Anh 0nh 0ppgwp-duotontlin>380475844601-conten; ov accordn-r--medi aginve ex-col cp rpp-h5>CƠ SỞrA nass="he{ih5>p r dul c e">p-duul> ux exnu>n"ack>n"ack-aso justify-n"art ex-col cp rpp">p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > g.-gra luyenthiagepe?share010/0.-anh-bla nnav-sno" reerr ux exnu-slnk__; ovetp r CS1: 5 Quách Văn Tuấn, Phườn >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > goo.gl/maps/mpG8JDHtaBSgdu7b9010/0.-anh-bla nnav-sno" reerr ux exnu-slnk__; ovetp r CS2: 4/6 Tú Xương, Phườn >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > goo.gl/maps/h4D1dKeqzvjz4ax86010/0.-anh-bla nnav-sno" reerr ux exnu-slnk__; ovetp r CS3: 26 Đườn >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > goo.gl/maps/EjYvu9ZCXZ2hfwMf9010/0.-anh-bla nnav-sno" reerr ux exnu-slnk__; ovetp r CS4: 239 Trần Phú, Quận 5 r ients > >="http n >="http >p-duul> accordn-r nnav-s1"tpp>p-duul> accordn-r:capi"; poe" > #i>ul> accordn-r:-medi plnsf">ight Elements --> down"
acent>CƠ SỞrANHLE ENGLISH{iients accordn-r:c gtpe">p-duul> ux exnu>n"ack>n"ack-aso justify-n"art class="flex-colncp rpp">p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > g.-gra luyenthiagepe?share010/0.-anh-bla nnav-sno" reerr ux exnu-slnk__; ovetp r CS1: 5 Quách Văn Tuấn, Phườn >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > goo.gl/maps/mpG8JDHtaBSgdu7b9010/0.-anh-bla nnav-sno" reerr ux exnu-slnk__; ovetp r CS2: 4/6 Tú Xương, Phườn >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > goo.gl/maps/h4D1dKeqzvjz4ax86010/0.-anh-bla nnav-sno" reerr ux exnu-slnk__; ovetp r CS3: 26 Đườn >="http nh>p-duul> ux exnu-slnkl Eng exnu-capi";Lê ux exnu-slnk__slnkl Englse" > goo.gl/maps/EjYvu9ZCXZ2hfwMf9010/0.-anh-bla nnav-sno" reerr ux exnu-slnk__; ovetp r CS4: 239 Trần Phú, Quận 5, TPHCM r ients > >="http n >="http -cente>="https>="httpp ri="http r >="httpp p L #v c-t350354429 > ./dl > ./dl> s{> padvscr: 50 50 50 50; } -pct> dul clp-duul> v c v c-/dllapse" lv-cev c-t265717187"tpp wp-duoton/dl-148904816201-conten/dl pload-12 l/0.--svg> Anh 0 .299 -conten/dl> g> Anh 0nh 0ppgwp-duotontlin>t35668921301-conten; ovetp rpp-hr>n"> : 250;"/>p-p>n">aform: @ CÔNG TY TNHHrANH LÊ agepe (rANH LEpagepe CO, LTD )wcctroli>appe -p>n">aform: masothue a03154099280315409928[Click>vào để xem] clawcpe -p>n">aform: #tlin>t356689213 {> asoll: rgb(255, 255, 255); } #tlin>1356689213 > * {> asoll: rgb(255, 255, 255); } -pct> >="http pp ri="http r >="httpp p >="httpp ri="http L #srgin-r_1169898093s{> padvscrotop: 2 50; padvscrotom: 2: 2 50; backgr und-asoll: rgb(42, 50, 61); } -pct> >=srgin-rtp >p-duul> absolut o 299 alues="/divnsf299 alues="footti.srgonckyy puad-r i> " >299 alues="paym -211;s ins: r-b ack wp-duul> paym -211;" -9999px="0 64 32"e -path tonM10.781 7.688c-0.251-1.283-1.219-1.688-2.344-1.688h-8.376l-0.061 0.405c5.749 1.469 10.469 4.595n12.595n10.501d-1.813-9.219zM13.125n19.688l-0.531-2.781c-1.096-2.907-3.752-5.594-6.752-6.813l4.219 15.939h5.469l8.157-20.032h-5.501d-5.062 13.688zM27.72 26.061l3.248-20.061h-5.187l-3.251 20.061h5.189zM41.875 5.656c-5.125n0-8.717 2.72-8.749 6.624-0.032 2.877 2.563 4.469 4.531 5.439 2.032 0.968 2.688 1.624 2.688 2.499 1.344-1.624 1.939-3.093s1.939-2.093s0-3.219-0.251-4.875-1.032l-0.688-0.344-0.719 4.499c1.219 0.563 3.437s1.064 5.781 1.064 5.437s0.032 8.97-2.688 9.032-6.843s0-2.282-1.405-4-4.376-5.439-1.811-0.904-2.904-1.563-2.904-2.499 -0.843s0.936-1.72 2.968-1.72 1.688-0.029 2.936s0.314 3.875 0.752l0.469 0.248 0.717-4.344c-1.032-0.406-2.656-0.844-4.656-0.844zM55.813 6c-1.251 0-2.189s0.376-2.72 1.688l-7.688 18.374h5.437c0.877-2.467s1.096-3s1.096-3s0.592 0 5.875 0 6.624 0 0 0 0.157 0.688 0.624 3h4.813l-4.187-20.061h-4zM53.405 18.938c0 0 0.437-1.157 2.064-5.594-0.032 0.032 0.437-1.157 0.688-1.907l0.374 1.72c0.968 4.781 1.189s5.781 1.189s5.781-0.813s0-3.283s0-4.315 0z" sib> dul wp-duul> paym -211;" -9999px="0 64 32"e -path tonM35.255n12.078h-2.396c-0.229 -0.444 0.114-0.572 0.303l-3.306 4.868-1.4-4.678c-0.088-0.292-0.358-0.493-0.663-0.493h-2.355c-0.284 -0.485 0.28-0.393s0.548l2.638 7.745-2.481 3.501c-0.195 0.275 0.002 0.655 0.339 0.655h2.394c0.227 0 0.439-0.111 0.569-0.297l7.968-11.501c0.191-0.275-0.006-0.652-0.341-0.652zM19.237s16.718c-0.23s1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 ft"245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35s1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 1.227 0.225s1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM22.559n12.078h-2.384c-0.204 -0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.166-0.241c-0.517-0.749-1.667ft-2.817ft-2.634s0-4.883s1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765s1.212 3.002 1.212 2.123s0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.251-0.155-0.479-0.41-0.479zM8.254n12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 1.747 0 2.185 0.511 0.262 0.307 0.341 0.761 0.242 1.388zM7.68 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013s12.765c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.378c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l0.543-3.444c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0s5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.628-1.272zM60.876 7.823l-2.043s12.998c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.055c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l2.015-12.765c0.040-0.252-0.155-0.479-0.41-0.479h-2.299c-0.205 0.001-0.379 0.148-0.41 0.351zM54.744 16.718c-0.23s1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 ft"245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35s1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 1.227 0.225s1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM58.066n12.078h-2.384c-0.204 -0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.167-0.241c-0.516-0.749-1.667ft-2.816ft-2.634s0-4.883s1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765s1.212 3.002 1.212 2.123s0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.252-0.156-0.479-0.41-0.479zM43.761 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 1.747 0 2.185 0.511 0.261 0.307 0.34 0.761 0.241 1.388zM43.187 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013s12.765c-0.040 0.252 0.156 0.479 0.41 0.479h2.554c0.238 0 0.441-0.173 0.478-0.408l0.572-3.619c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0s5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.627-1.272z" sib> dul wp-duul> paym -211;" -9999px="0 64 32"e -path tonM7.114 14.656c-1.375-0.5-2.125-0.906-2.125-1.531 0-0.531 0.437-0.812 1.188-0.812 1.437s0 2.875 0.531 3.875 1.031l0.563-3.5c-0.781-0.375-2.406-1-4.656-1-1.594 0-2.906 0.406-3.844 1.188-1 0.812-1.5 2-1.5 3.406s0 2.563 1.563 3.688 4.125n4.594 1.625 0.594 2.188 1 2.188 1.656 0 0.625-0.531 0.969-1.5 0.969-1.188 0-3.156-0.594-4.437-1.343l-0.563 3.531c1.094 0.625 3.125n1.281 5.25n1.281 1.688 0 3.063-0.406 4.031-1.157 1.063-0.843s1.594-2.062 1.594-3.656-0.001-2.625-1.595-3.719-4.188-4.657zM21.114 9.125h-3v-4.219l-4.031 0.656-0.563 3.563-1.437s0.25-0.531 3.219h1.937v6.844c0 1.781 0.469 3s1.375 3.75 0.781 0.625n1.907 0.938 3.469 0.938 1.219 0s1.937-0.219 2.468-0.344v-3.688c-0.282 0.063-0.938 0.22-1.375 0.22-0.906 ft"313-0.5-t"313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.396 9.031c-0.313-0.062-0.594-0.093-0.876-0.093-t"312 0-2.374 0.687-2.781s1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.437-0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.062v-4.344zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468s1.094-2.468s2.469s1.094 2.5 2.468s2.5 2.469-1.124 2.469-2.5-t"094-2.469-2.469-2.469zM36.239 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583s10.468c-0.843-t"094-2-1.625-3.469-1.625-1.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344 2.125 0.344 1.157 0 2.876-0.313 4.188-1.75n1.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677 19.532c-0.375 0.687-0.969s1.094-1.625n1.094-0.468s0-0.906-0.093-t"281-0.281v-7c0.812-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 t"313 1.781 3.812 0.001 1.437-0.219 2.531-0.656 3"313zM62.927 10.843c-1.032-t"312-2.563-2-4.501-2-4 0-6.468s2.938-6.468s7.688 0 2.625 0.656 4.625n1.968s5.875 1.157 1.157 2.844 1.719 5.032 1.719 2 0 3.844-0.469 5-1.251l-0.501-3.219c-1.157 0.625-2.5 0.969-4 0.969-0.906 ft"532-0.188-1.969-0.594-0.5-0.406-0.781-1.094-0.875-2.062h7.75c0.031-0.219 0.062-1.281 0.062-1.625 0.001-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583s15.094c0.125-2.093s0.687-3.062 1.75-3.062s1.625n1 1.687 3.062h-3.437z" sib> dul wp-duul> paym -211;" -9999px="0 64 32"e -path tonM42.667f0c-4.099 -7.836 1.543-10.667 4.077-2.831-2.534-6.568-4.077-10.667-4.077-8.836 ft6 7.163-16 16s7.164 16 16 16c4.099 7.835-1.543s10.667-4.077 2.831 2.534 6.568 4.077 10.667 4.077 8.837 16-7.163 16-16s-7.163-16-16-16zM11.934 19.828l0.924-5.809-2.112 5.809h-1.188v-5.809d-1.056 5.809h-1.584l1.32-7.657h2.376v4.753l1.716-4.753h2.508l-t"32 7.657h-1.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.396h-t"32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442s0-0.792-0.132-t"056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-t"32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.364-0.66n2.244-0.66h0.66v-0.396c0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442s0-1.012 0.088-1.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264-t"32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496s0 2.244 0.616n2.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749-0.132 1.188-0.089 0.616-0.179 1.188-0.264 1.716zM24.079 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132-t"188-0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 1.012 1.188 1.716 0 1.409-0.838s2.112-2.508s2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 .264-t"452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308-0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308-0.66-0.396-0.792-0.351-1.188-0.924-1.188-1.716 ft"407 0.792-2.112 2.376-2.112 0.792 0 t"32 0.045s1.584 0.132l-0.265s1.451zM27.512 15.208h-0.924c0 0.442-0.046 0.838-0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.066n0.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.66n0.132-t"188 0.132-0.881 ft"32-0.44-t"32-t"32 0-0.528 0.086-1.099 .264-t"716l0.66-4.225h1.584l-0.132 0.924h0.792l-0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-1.012 0.264-t"716 0.264-t"848 0-2.772-0.924-2.772-2.773 ft"142 0.264-2.024 0.792-2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 0n1.274 0.22 1.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.881 .528 1.584 0.001 0.617-0.046 t"145-0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484 2.201-0.66 3"697h-1.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792-5.809h1.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792-0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848-0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM41.241 19"697c-0.353 0.177-0.838 .264-t"452 0.264-0.881 ft"584-0.308-2.112-0.924-0.528-0.528-0.792-1.32-0.792-2.376 ft"32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496-t"32 2.64ft"32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264-t"012-0.396-t"452-0.396-0.707 0-1.235 0.264-t"584 0.792-0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.616n0.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.066n0.484-0.066n0.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749-0.178 1.254-0.264 1.518h-t"32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442s0-0.792-0.132-t"056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-t"32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.32-0.66n2.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442s0-1.012 0.088-1.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264-t"32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496s0 2.245 0.616n2.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69s16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3"697h-1.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792-5.809h1.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792-0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848-0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 .66-t"452 0.66-0.707 0-1.188-0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66-t"232-0.66-t"848 0-t"142 0.308-2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848-1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244h1.716l-t"32 7.657h-1.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.397c-0.881 ft"32 0.31ft"32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.881 .353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.001-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.396c-0.881 ft"32 0.31ft"32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749-0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396-1.584-0.001-0.792-0.311-1.188-0.925-1.188z" sib> dul wp-duul> paym -211;" -9999px="0 64 32"e -path tonM13.043s8.356c-0.46 0-0.873 0.138-1.24 0.413s-0.662 0.681-0.885s1.217c-0.223 0.536-0.334 1.112-0.334 1.727 0 0.568 0.119 0.99 .358 1.265s0.619 0.413 1.141 0.413c0.508 0 1.096-0.131 1.765-0.393vt"327c-0.693s0.262-1.389s0.393-2.089s0.393-0.884 ft"572-0.254-2.063-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-1.712 0.543-2.462s0.846-t"32 1.452-1.709 1.302-0.584 2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.038 1.159 0.115s0.7s0.217 1.086 0.421l-0.616n1.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524n12.842h-2.47l-0.898 1.776h-t"671l3.999-7.491h1.948l0.767 7.491hft"551l-0.125-1.776zM19.446 t1.515l-0.136-1.786c-0.035-0.445-0.052-0.876-0.052-1.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569s1.296l-0.982 1.965h1.739zM27.049n12.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-1.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0-1.389-0.153-t"859-0.46v-1.398c0"672 0.367s1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095-0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.337-0.818-0.67-1.013-ts-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857-0.288 1.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168s2.073 0.505l-0.569s1.189c-0.543-0.252-1.044-0.378-1.504-0.378-0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389s0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969s14.618h-t"597l0.7-3.22h-2.46l-0.7 3.22h-t"592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924ht"592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.816n1.334-1.415 1.722c-0.598 0.388-1.288 0.582-2.067 0.582-0.891 ft"587-0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-1.731 0.517-2.488s0.82-1.338 1.425-1.743c0.605-0.405s1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.739-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383s0.979 0.383s0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812-1.255s0.292-1.148 0.292-1.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339-1.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957-0.396zM53.427 14.618h-t"786l-t"859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.111 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757 3.511hft"436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042-0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4.388ht"43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868s1.274-1.539s1.652c-0.672 0.379-1.464 0.568-2.376 .568h-2.449l1.678-7.68h2.15c0.977 1.733s0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.337-1.108 0.337-1.773 f0.54-0.131-0.95-0.394-t"232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624d-1.097 5.001h0.575zM18.64 24.96h-4"436l1.678-7.68h4.442l-0.293n1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299n1.334h-2.59l-0.435s1.98h2.78l-0.293n1.345zM20.509 24.96l1.678-7.68h1.661d-1.39 6.335h2.78l-0.294n1.345h-4"436zM26.547 24.96l1.694-7.68h1.656l-t"694s7.68h-t"656zM33.021 23.389c0.282-0.774 0.481-1.27 0.597-1.487l2.346-4.623h1.716l-4.061 7.68h-t"814l-0.689-7.68h1.602l0.277 4.623c0.015 0.157 0.022 0.39 0.022 0.699-0.007 0.361-0.018 0.623-0.033s0.788h0.038zM41.678 24.96h-4"437l1.678-7.68h4.442l-0.293n1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299n1.334h-2.59l-0.435s1.98h2.78l-0.293n1.345zM45.849 22.013l-0.646n2.947h-t"656l1.678-7.68h1.949c0.858 0 1.502 0.179n1.933 0.536s0.646n0.881 .646 t"571c0 0.554-0.15n1.029-0.451 1.426s-0.733 0.692-1.298 0.885l1.417 3.263h-t"803l-1.124-2.947h- .646zM46.137 20.689h0.424c0.474 0 0.843-0.1 1.108-0.3s0.396-0.504 0.396-0.914c0-0.287-0.086-0.502-0.258- .646s-0.442-0.216-0.812-0.216h-0.402l-0.456s2.076zM53.712 20.39l2.031-3.11h1.857l-3.355n4.744-0.646n2.936h-t"645l0.646-2.936-1.281-4.744ht"694l0.7 3.11z" sib> dul w dul >="http 90" >299 alues="footti.primkyy puad-> > " >299 alues="/dpyr o " >="http >="http dul cla"httpp>= o ="httppwp-duotonmain exnu01-contenmobilets baa co-scrollbaa mfp- etp -v naicon"> s baa exnu>co-scrollbaa ";Lê nav navts baa cavtvertical cavtu .11casLeAnh 0 /d -mediumThefYour Llic - Just another WordPress sitrdlnav-shomeg>n"> 1 0%
> hieui>Giới hiệu clawcli> 24">Koi-">Khóa học > sub exnu>cavts baa-ulaihildrenetp -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type<){wi_type exnu-capi-object--gra exnu-capi-17666"t poe" > 24">Koi-ts-ite />SKYpagepe clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type<){wi_type exnu-capi-object--gra exnu-capi-17664"t poe" > 24">Koi-t; } spe-posm f/>INTENSIVEpagepe clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type<){wi_type exnu-capi-object--gra exnu-capi-17665"t poe" > 24">Koi-tain-l-capposf/>LUYỆN THIpagepe clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type<){wi_type exnu-capi-object--gra exnu-capi-17669"t poe" > 24">Koi-tain-l-ons: rdiagepe ONLINE clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type<){wi_type exnu-capi-object--gra exnu-capi-17667"t poe" > 24">Koi-tain-l-4--itnangdiagepe 4 kỹ năng clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type<){wi_type exnu-capi-object--gra exnu-capi-17668"t poe" > 24">Koi-tain-l-g aopoiepdiagepe GIAO TIẾP clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type alk > aopoiep undain-r-13-25.htmli>GIAO TIẾP GENERAL clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type alk > aopoiep advance-11-25.htmli>GIAO TIẾP CÔNG SỞ clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type<){wi_type exnu-capi-object--gra exnu-capi-17663"t poe" > 24">Koi-t;elis-masx !">IETS MASTER clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type<){wi_type exnu-capi-object--gra exnu-capi-17662"t poe" > a24">Koi-tielis-e" tapper trd>IELTS INTERMEDIATE clawcli> alich-kh grid-nLịch kh g giảng clawcli> are-999-th-gh-tich">Re-999 & Thành Tích clawcli> /cu>Ko-n<-sach/" Đặtisách clawcli> thu--99netThư viện > sub exnu>cavts baa-ulaihildrenetp -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type at grl posm f/>Tài Llệu T clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type v o-b grid-n<-luyen hiposm f/>V o Bài Giảng clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type ade hiposm f/>Đề Thi T clawcli> -lght Elemeexnu-capi exnu-capi-type t grl pielis/>Tài llệu IELTS clawcli> social-211;s fo4 0 -211;s"0 url010/0.-anh-bla nletoe09/logoFaceboo0 nnav-sno" reerright Elements -faceboo0 n
url010/0.-anh-bla nnav-sno" reerright Elements -instagram01
url010/0.-anh-bla nletoe09/logoTwitx !"lnav-sno" reerright Elements -twitx !"l
mailto:your@email nletoe09/logoE-mail nnav-snofo4 0 01t Elements plnsf email tooltipd -mediumSend us an email n2021/09/logoSend us an email >ight Elements -envelop"l
cavtslnkg>e" > /let-hen/" Tư vấn claw oc{ >a li> ri=ul> dul cla"http